Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 9, 1997 - page 28

vet centrale i onkologisk diagnostik. Molekylrer–
biologisk diagnostik har f!?lrst og fremmest vreret
benyttet ved screening for arvelige cancerformer,
der ikke adskiller sig vresentligt fra screening af
andrearvelige sygdomme (Fig. 2). Feltet udvikler
sigdoghurtigt, ogdiagnostikkener i stigendegrad
rettetmod identifikation af turnorceller, stadieind–
deling og prognose samt til detektion afminimal
residua] sygdom (MRD). Alle disse analyser er
baseret på brugen afPCR. Her skal blot nrevnes 3
eksempler.
l)
Påvisningaftumorspecifikke translokatio–
ner og minimal residua! sygdom:
Mange cancer–
former frembyder specifikke translokationer. Ved
kroniskgranulocytrer leukrerni er philadelfia kro–
mosomet således udtryk for en veldefineret fusi–
onmellem
ber
og
abl
(26), og i Ewing sarkorner
Nonnol
DNA
A
Mikrosattelit analyse
-
Ehtktrofor-.tisk separationafPCRprodukter
...,,
_J~
l .
...,,
-.;.·-
Nyeallel(IAIN)
J
'
l .
Auorogram
~Tabtallei(LOH)
ses fusion
afjli
og
ews
geneme (27). Ved at place–
re primere i henholdsvis
fl
i
og
ews
kan man med
PCR amplificere det tumorspecifikke fusionsgen
fra tumorvrev eller blod. I de fleste tilfrelde har
tumorcelleme ikke srerlige translokationer, menher
kan man amplificere cDNA (mRNA) for et eller
flere gener, der fortrinsvis udtrykkes i tumorcel–
leme. Neuroblastomceller i blod eller marv kan
således påvises ved amplifikation af tyrosin hy–
droxylase mRNA, der normalt ikke detekteres i
blod (28).
2)
Mikrosatellitanalyser:
Cancercellerudtryk–
ker stort set de samme proteiner som normale cel–
ler, men ved at identificere tab af specifikke tu–
morsuppressorgener ellermutationer i sammekan
man afg!?lre om en given celle er en tumorcelle.
Tab
af
tumorsuppressorgener kan påvises meget
B
c
-r-
IIOC
U~G
7:(
1!11
to:8U, TI IlG! lf11
Fig.3. Mikrosatellitanalyser
i
onkologiskdiagnostik.A. Mikrosatellitterersmå repetitivedi-, tri- eller tetranukleotid
sekvenser, der findes overalt
i
genomet.
St~rrelsen
varierer fra
JOO
ti/1000 bp. Mikrosatellitter er polymorfe og
kanderforbenyllestil atanalysere de enkelte alle/er. EfterPCR amplifikationafmikrosatellitterplaceresprimerne
på hver sideafden repetitive sekvens, og de to alleler kan
efterf~lgende
analyseres på en sekvensgeL I onkologisk
diagnostik kan mikrosatellitter, som vist på billedet, benyttes til at påvise tab af rumorsuppressargener (LOH
-engelsk: loss ofheterozygosity) eller "repIikatian error" (RER) fcenotypen, hvor man
i
tumorvcev observerer en
cendringafantailetafrepeats
i
tumorvcevet sammenUgnetmednormalt vcev. RER skyldesdefekter
i
tumareellemes
"DNA-repair" system, og mikrosatellitinstabiliteten (MIN) opstår som en konsekvens heraf B. LOH
i
HNPCC
tumor.
Mikrosatellitmark~ren
D3SJ611 eramplificeretfra leukocyt og turnorDNAmedbrugaffluorescensmcerkede
primere. PCRprodukterne er
efterf~lgende
analyseretpå enAB/377-sequencer. I leukocytter ses de to alleler l og
2,
men kun alle/2 kan detekteres
i
tumorvcevet, på grundaftab afdet pågceldendelocus.
C.
RER
i
HNPCC tumor.
Analysener
udf~rt
sombeskrevetforLOH. I tumorvcevet ses ekstra "alle/er" på grundafmikrosatellit instabilitet
i tumorvcevet.
58
KliniskKemi
i
Norden
2,
1997
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...48
Powered by FlippingBook