Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 9, 1997 - page 18

For sygehusets overlevelse somvirksomhedmå
begge aspekter tilgodeses. Vidensorganisation bi–
drager isrer til den strategiske udvikling af nye
behandlingsmodaliteter (udvidelse af patientmål–
gruppen, bedre kvalitet i behandlingen og stl')rre
indsigt med henblik på prognose og patientselek–
tion), mens serviceorganisationen bidrager med
stl')rre patientomsretningpr. tidsenhed, eventuelt til
frerre udgifter, gladere patienter og gladere med–
arbejdere og dermed også ledelse.
Påstand: Klinisk biokemi er af marginal
betydning for den strategisk faglige udvikling
på sygehusene, men er af sh'lrst betydning for
daglig driftseffektivitet og service.
Det vresentligste argument for denne påstand
er iagttagelse af investeringerne iklinisk biokemi.
Tyngden har her i de senere årligget på arbejdsbe–
sparende teknologi i form af stadig stl')rre analys–
eautomater, hvilket klart har betydet en massiv
serviceforbedring. Pådet vidensbaserede område
er der i modsretning til de fleste andre lregelige
specialer kun sket marginale investeringer (vi ta–
ler her ikke alene om teknologi, men også om
oprettelse af nye specialiststillinger). Kontrasten
til f.eks. billeddannende specialer er markant. Et
yderligere argument er sygehuskommissionens
gennemgang af det danske sygehusvresen, hvor
klinisk biokemi er nrevnt to forskellige steder, for
det fl')rste somdecentraliseringsobjekt i forbindelse
med patientfokuseret sygehus, for det andet som
centraliseringsobjekt i forbindelse med organise–
ring afmolekylrerbiologi og klinisk genetik.
Sluttelig er det bemrerkelsesvrerdigt, at klinisk
biokemi frem for noget andet specialehar deltaget
i eksperimenter med l')konomistyring af karakte–
ren ydelsesfinansieringellerkvoteordninger. Dette
er et udtryk for en opfattelse afmangel på faglig
gennemslagskraft hos den lregelige del af specia–
let, hvorformanlige sågodt kan lregge beslutning–
en om faglig driftsstyring af mrengden af klinisk
biokemiske ydelser ud til rekvirenterne.
Påstand2 (grundlag for påstand 1): Anven–
delse af lregelige ressourcer og stabsstruktur i
klinisk biokemi er markant afvigende fra an–
dre lregelige specialer i Danmark.
Som argument for denne påstand har jeg sam–
menlignet forholdene i speciaJet patologisk ana–
tomi med klinisk biokemi, tabel l. Forholdene i
l')vrige laboratoriespecialer er analoge til patolo-
48
gisk anatomi. Det fremgår, at klinisk biokemi er
karakteriseret ved at bruge enmeget stor del af sin
speciallregeressource på ledelse. Man kunne fris–
tes til at antage, at såvar der tilsvarendemindre til
udvikling af vidensorganisationen. Samtidig er
mulighederne for grenspecialisering vresentlig
mindre, gennemsnitligt antal speciallreger pr. af–
delingmindre end 2, mensdet gennemsnitlige an–
tal speciallreger indenfor patologisk anatomi er
stl')rre end 4.
Slutteliger uddannelsesfunktionen indenforkli–
nisk biokemi lokaliseret til relativt få afdelinger
til skade for både uddannelsessl')gende og de spe–
ciallreger, som ikke deltager i den vresentlige del
af vidensorganisationens virksomhed, som består
i opretholdelse af kontinuitet over tid.
Konklusion.
Tiden er ved at ll')be fra klinisk biokemi for så vidt
som strukturerne er uforenelige med en moderne
lregeligvidensbaseret organisation. Dettegiver sig
udtryk i en rekrutteringskrise, hvor den del afvid–
ensorganisationen (universitetshospitalerne), der
leverer uddannelsen, er ved at komme ud af trit
med den del af driftsorganisationen, som er loka–
liseret på almindeligt sygehusniveau. Med skelen
til internatianale forhold kunne man vrere fristet
til at foreslå nedlreggelse af specialet. Vi klareros
jo egentlig meget godt med en intern mediciner
og en sygehusapoteker og behl')ver ikke medvir–
ken afklinisk farmakolog til rutinemressigpatient-
Tabel l
Afdelinger
med adm.
overhege
Forts
sid 52
Fastansatte
specialla!ger.
Klinisk biokemi 32
61
Patologi
27
133
******
******
Afdelingermed Uddannelses-
uddannelse
stillinger
Klinisk biokemi 14
28
Patologi
20
44
Klinisk Kemi
i
Norden 2, 1997
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...48
Powered by FlippingBook