Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 9, 1997 - page 27

Tabell
Fordele og ulemper ved brug afgenomiskDNA ellermRNA som udgangspunkt for mutationsanalyser
Fordele
Ulemper
GenomiskDNA
- Nemt at isolere
- Begge alleler kan analyseres
-Mutationer i promoter og "splice
junctions" kan analyseres
-
N~dvendigt
at kende genomstrukturen
- Kun små fragmenter (exons) af kode-
regionen kan analyseres
-Mange PCR reaktioner
dette kan visualiseres i en almindelig SDS-polya–
crylamid gelelektroforese (PAGE). Metoden er
f!!lrste valg ved f.eks.
apc
screening for familia:r
adenornatSils polypose og
breal
analyser for bryst–
cancer.
Lederman eftermutationermed en kendt loka–
lisation, som f.eks. Cys282 mutationen i det ny–
opdagede HLA-H ha:mokromatose gen (21), kan
man ofte designe meget simple og billige analy–
ser. Er analysetaller er stort, kan man med fordel
benytte sig af de såkaldte ligase assays eller res–
triktionsska:ring af PCR produkter. Ligase assays
er f!!llsomme, og kan udf!!lres i mikrotitterplader
Tabel 2
Sygdom
Gen
Brystcancer
BRCAJ,BRCA2
Tyktarrnskrreft
hMLHJ, hMSH2
APC
Malignt melanom
pl6
MEN2A,MEN2B
FMTC
RET
Nyretumorer
VHL, WTJ
Cholinesterase mangel
Cholinesterase
Hremokromatose
HLA-H
alantitrypsin mangel
al antitrypsin
Thrombofili
protein
C,
protein S,
Faktor V
Hremolytisk anremi
j3-globin, a-globin
pyruvatkinase G6PDH
mbAlzheimer
preseni/in l og
2
mRNA
- Ingen introns - Iange segmenter af kode–
region kan analyseres
- Kendskab til genstrukturen ikke
n~d-
vendig
- Få PCR reaktioner
-Aberrante mRNA
st~rrelser
kan påvises
- Genet udtrykkes ikke i leukocytter eller
biopsimateriale
- Begge alleler er ikke altid udtrykt
-Mutationer i promorer eller "splice
junctions" kan ikke direkte påvises
adapteretfra Grompe (1995)
(17)
som en almindelig ELISA (22). Restriktions–
ska:ring er dog i mange tilfa:lde f!!lrste valg, da
princippet er simpelt og ikke kra:ver st!!lrre udstyr.
Det benyttes således i udstrakt grad ved f.eks. de–
tektion af den hyppige FaktorVLeiden mutation
(23), der udf!!lres påmange klinisk biokemiske af–
delinger.
Cancerdiagnostik-I
overensstemmelsemed at
cancer i stigende grad opfattes som en genetisk
sygdom, hvor mutationer, der aktiverer protoan–
kogener og inaktiverer tumorsuppressar-gener re–
sulterer i progression fra normalt epitel til karci–
nom (24,25), ermolekyla:rbiologiske analyserble-
Mutation
variabel
variabel
variabel
lokaliseret
variabel
variabel
lokaliseret
lokaliseret
variabel
variabel
variabel
Eksempler på almindelige medicinske og kirurgiske sygdomme med kendte sygdomsgener,
der kan diagnosticeres med PCR baseret DNA-diagnostik.
Klinisk Kemi
i
Norden
2,
/997
57
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...48
Powered by FlippingBook