Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 9, 1997 - page 35

Hcmato\ogJ
Provefordel
i
ng
l
-,__K_oa_g._lbl-od-gas_ s _ _,)
Seksjon
A
l
scksjonslcder
4 faggruppclcdcrc
Il bioingemorer
4assistcnter
Seksjon
B
l
sekSJons/faglcdcr
l faggruppeleder
2
biomgemorer
SpesJalanalyser
Protein, urin
Seksjon C
l
scksJonsleder
Bioing. i stab
Personal
)
3 faggruppclcdcrc
9 bioingeniorer
Scksjon
D
l
scksjons/fagleder
l
faggruppeleder
0,5
bioingenior
Bemanning totalt:
2
Jegc-. 57 bioingenior-, 4 assistent- og 6 kontorstil!mgcr
l rotasjon til
Blodbankllmmunolo~isk
Al-·deling:
2.5
bmingeniorer
Vaktbemanning: Kveld - 4 bimngcniorcr, Nall -
2
bioingeniorer
Figur1: Organisasjonskart for Klinisk
Kj~misk
Avdefing,
V~st-Agder
Senlrafsykehus
neste prl')vetakingsrunde.
3.
Akuttanalyser
hvor rekvirering bare skjer via
personsl')ker og svaret utgis innen maksimalt en
time. Analyseresultatene blir overfl')rt til de klini–
ske avdelingers datasystem hvert lO. minutt.
Akuttsvar varsles med lyd og lyssignal. Data–
systemet registrerer i ettertid i hvilket utstrekning
kvalitetskravet på en time tilfredsstilles.
KliniskKjemi ved vårt sentralsykehus.
Klinisk kemi i Norden har tidligere hatt reporta–
sjer fra region- oguniversitetssykehusVest-Agder
Sentralsykehus skiller seg fra disse ved at det er
noe mindre og med lavere grad av spesialisering.
Den kombinerte funksjon som sentral- og lokal–
sykehus gir et bredt sykdomspanorama som er en
interessant medisinsk utfordring. Selve sykehuset
er relativt kompakt og funksjonelt bygget oppmed
Klinisk Kemi
i
Norden
2,
1997
god mulighet for kontakt mellom avdelingene.
Kliniskkjemiskavdelinghar ogsånrerkontaktmed
de praktiserende Ieger slik at avdeliogen blir en
brobyggermellom l. og 2. linjetjenesten.
Det har v<ert liten anledning til basalforskning,
men det har v<ert utfl')rt forskningsprosjekter med
utredning av pasientermed ulike problemstilling–
er. Avdeliogen har ofte samarbeid om forsknings–
prosjektermeddekliniske avdelingene. Samarbeid
mellom klinisk kjemi og de kliniske avdeliogene
har s<erlig v<ert innen kalsiumforstyrrelser, hemo–
kromatose, folat- og kobalaminmangel og thyreo–
ideasykdommer. Det har også vaert egne forsk–
ningsprosjekter på basis av pasientmaterialer fra
prim<erhelsetjenesten. Kliniskkjemi ved vårt sen–
tralsykehus har derfor en godmulighet for en kli–
nisk forankring, noe som er viktig for spesialitet–
ens fremtid.
65
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...48
Powered by FlippingBook