Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 9, 1997 - page 38

Debatt
Ansvarig: KristofferHellsing, fax +46 18 69 31 46
Plasma eller serum til kliniskkemiske analyser?
PETERK. MOGENSEN,
Heming Centralsygehus, KliniskKemiskAfdeling, DK-7400Heming. Tlf: +45 99 27 26 58,
fax: +45 99 27 26 66.
EJVINDBODDUM,
Esbjerg Centralsygehus, KliniskBiokemiskAfdeling.
Inspireret af et indla:g i sidste udgave af Klinisk
Kemi i Norden
(l)
vil vi her geme fremkomme
med nogle synspunkter i debatten om, hvorvidt
anvendelse afdet ene eller det andet
pr~vemateri­
ale
b~r
foretra:kkes.
Ofte koncentreres debatten ommuligheden for
hurtig svarafgivelse og forskellen mellem serum
og plasma kalium. Hertil vil vi geme
f~je
nogle
faktorer, sommåske overses.
Serum er et
veldefineret materia/e,
hvorimod
plasma kan va:re stabiliseret med forskellige sub–
stanser i forskellig ma:ngde. Dette kan have be–
tydning ved
metodevalidering,
idet tilsa:tning af
antikoagulans kan
inteiferere
i forskellig grad på
forskellige metoder, således at
matrixeffekter
op–
står. Analyse af både plasma og serum på samme
metode kan derfor ikke anbefales (2) uden forud–
gående validering afmetoden for begge materia–
ler. I forbindelse med
ekstern kvalitetskontroi
er
plasma uegnet som kontrolmateriale på grund af
udfa:ldninger ved henstand. Man vii derfor va:re
n~dt
til at kontroHere metoder til plasma analyser
ved hja:lp af serum
pr~ver
med de avenstående
Udlosende Örsag
l
Thromboplastin
l
l
Pro-thrombin
l
Faletor Va
68
potentielle fejlkilder til
f~lge.
Af mere praktisk
karakterkan na:vnes, at
pr~vemateriale
til brug for
andre analyser,
som generelt ikke kan
udf~res
plasma, fx. serologi, vii kra:ve, at man tager yder–
ligere et glas blod. Dette kan va:re
u~nsket
og/el–
ler kompliceret på fx. mindre
b~m.
Mulighed for hurtig svarafgivelseog
l~sning
de beskrevne probierner med hensyn til forsinket
koagulation afenkelte
pr~
vermener vi er
l~st
ved
introduktionen af et nytVacutainer glas til throm–
bin forsta:rket (thrombin enhanced) koagulation.
Dette glas har va:ret
afpr~vet
på Hitachi af et la–
boratorie iSverige
(3)
og påVitros i et samlet pro–
jekt
gennemf~rt
af
U
laboratorier i Danmark (4).
Ingen af disse
unders~gelser
har konstateret no–
gen forskel til traditionel serum.
Glasset fungerer ved at indeholde katalytiske
ma:ngder af
fryset~rret
bovint thrombin. Når blod–
pr~ven opl~ser
thrombinet
udl~ses
koagulationen
selvforsta:rkendevia koagulationsfaktorVaktive–
ring (fig
1),
og
pr~ven
koagulerer fuldsta:ndigt på
mindre end 5minutter, hvilket generelt er kortere
end den tid, det tager at gå fra patienten tilJabora–
toriet
l
Fibrinogen
Fig
l:
Hurtig koagulation
fremkaldes ved tilstedewerel–
se af blot katalytiske rnamg–
der thrombin, idet dette vir–
ker selvforstarkendegennem
koagulationsfaktor V aktive–
ring.
Klinisk Kemi
i
Norden
2,
1997
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,...48
Powered by FlippingBook