Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 9, 1997 - page 47

Nordisk förening för Klinisk
Kemi (NFKK)
NFKK har som syfte att verka för utveck–
lingen av klinisk kemi, särskilt nordiskt
samarbete inom forskning, utvecklingoch
utbildning. Den består avmedlemmarna
i de vetenskapliga föreningarna för kli–
nisk kemi i Danmark, Finland, Island,
NorgeochSverige. Verksamheten iNFKK
bedrivs i olika arbetsgrupper och kom–
mitteer, t ex arbetsgruppen för utbild–
ningsfrågor. Föreningen har det veten–
skapligaansvaretför ScandinavianJour–
nal of Clinical and Laboratory lnvestiga-
TILLMANUsKRIPTFÖRFATTARE
Bidrag till KLINISK KEMI l NORDEN
sändes i två exemplar till den nationella
redaktören, som finns angiven på omsla–
gets andra sida. Manuskripten skall vara
maskinskrivna och följa de instruktioner
som angetts i Vancouver-avtalet (Nord–
iskMedicin
1988; 103:93-6).
Språketskall
vara nordiskt.
Meddelanden och korta inlägg skrives
helst fortlöpande, medan längre artiklar
med fördel delas i avsnitt med en kort
överskrift.
Tabeller skrives på särskilda ark till–
sammans med en text, som gör tabellen
självförklarande.
Figurer måste vara av tekniskt god
kvalitetmed text och symbolertillräckligt
stora för att tåla förminskning. Till varje
figur skrives en förklarande text.
tion (SJCLI) och står dessutom för ar–
rangerandet av de nordiska kongresser–
na i klinisk kemi.
StyrelsenbeståravTor-ArneHagve (ord–
förande) och Ludvig Daae (sekreterare)
samt från Danmark: Axel Brock, Ebba
Nex0; från Finland: Kari Pulkki, Gunnel
Sievers; från Island Leifur Franzson, Elin
Olafsdottir; från Norge: Sverre Landaas;
frånSverige:ArneLundblad,GunnarSku–
de.
Litteraturhänvisningar numreras iden
ordning de anges i texten och skrives
som i följande exempel.
Sandberg S, Christensen NB, Thue G,
Lund PK. Performance of dry-chemistry
instruments inprimarvhealthcare. Scand
J Clin Lab lnvest
1989; 49:483-8.
Innehållet i de insända artiklarna kom–
mer inte att genomgå vanlig granskning
med referee-system. Redaktionskommit–
ten kommer emellertid att värdera alla
manuskript innehållsmässigt och redak–
tionellt och eventuellt föreslå ändringar.
FYRIS-TRYCKAB, UPPSALA
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48
Powered by FlippingBook