Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 9, 1997 - page 37

kan rekvireras från DANAK, FINAS, SWEDAC
resp Norwegian Accreditation). Dokumentet har
en hög status genom att det varit på remiss och
omröstningblandmedlemsorganisationerna. Kom–
mentarerna taruppbl autbildning,kompetenskrav,
pre- ochpost- analytiskakrav ochdiskuterar kom–
mentering av laboratoriesvar.
ECLM är en tvärvetenskaplig europeisk sam–
arbetsorganisation för standardisering inom
laboratoriemedicin.Denhar tillkommit, under led–
ning av Rene Dybkaer, för att underlätta samver–
kanmellanolikadiscipliner. Iorganisationen finns
företrädare för kemi, patologi, mikrobiologi, im–
munologi, och hematologi. De flesta europeiska
länder och organisationer är representerade.
EAL har publicerat flera dokument inom ack–
reditering, som är intressanta för laboratoriemedi–
cin. Några är kanskemer anpassade för allmänke–
miska laboratorier än för kliniska laboratorier. Jag
vill dock särskilt framhålla:
EAL-G3 januari 1996 "Interna! quality audits
and reviews"
EAL-G5 oktober 1993 "Interpretationofaccre–
ditation requirements in ISO/IECGuide25 andEN
45001.
EAL-G6 september 1994"WELACCriteria for
proficiency testing in accreditation (även ISO har
publicerat en guide 43 som kallas för proficiency
testing).
EAL-Gl9 juni 1996 "Calibration and mainte–
nanceofmeasuring and test equipments in testing
laboratories".
EAL-G23 augusti 1996 "The expressionofun–
certainty in quantitative testing (detta dokument
baserar sig på ISOm.fl. publikation "Guide to the
expression ofuncertainty inmeasurement,GUM"
Klinisk Kemi
i
Norden
2,
1997
samt Eurachem 's motsvarande publikation
"Quantifying uncertainty in analytical measure–
ment".
EAL-G25 januari 1997 "Accreditation formed–
ical laboratories"
EAL-R2 "Guidelines for the expression for the
uncertainty ofmeasurement in calibration"
Dessa referenser kan rekommenderas för alla
ackrediterade laboratorier och kan rekvireras från
de nationella ackrediteringsorganen.
I nedanstående referenslista återfinns för full–
ständighetens skull annan dokumentation än den
som refereras i texten. Dessvärre kan några, sär–
skilt ECCLS dokumenten vara svåra att få tag i
eftersom ECCLS upphört.
Referenser:
l. NORDKBMGeneral Scandinavian recommendations
on quality control and quality assurance in clinical
chemistry. Scand J Clin Lab Invest 1990;50:225.
2.Carl-Henrlc de Verdier. Comments on general Scan–
dinavian recommendations onquality controlandqua–
Iity assurance in clinical chemistry. Scand JClinLab
Invest 1990;50:227-228.
3. Rene Dybkaer, R. Jorda! et al. A quality manual for
theclinicallaboratory including theelements ofaqua–
Iity system, proposed guidelines. Scand J Clin Lab
Invest 1993;53 supp\212:60.
4.ECCLS Guidelines on good laboratory practice in
clinical laboratorles.
l.
Clinical chemistry and hae–
matology.
5. ECCLSGuidelines on quality requirements and qua–
lity assurance 1988.
6. EALAccreditation for nuclearmedicine laboratorles
(final proposal 1996).
7.Essentia] crltera for quality systems of clinical bio–
chemistry laboratorles in the EU.EJCCBmars 1997.
8. ISO: Guidelines for development of aqualitymanual
for testing laboratory. Guide 4, 1986.
67
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...48
Powered by FlippingBook