Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 9, 1997 - page 29

simpelt ved at PCR amplificere mikrosatellit–
mark!Z)rer ielleromkringgeneme.Mikrosatellitun–
ders!Z)gelser er ikke s:erlig ressourcekr:evende og
kan laves påmeget småm:engder biopsimateriale
(Fig. 3) (29,30).
3)
Påvisning afcirkulerende turnor
DNA i
se–
rum:
Et centraltmål i onkologiskdiagnostiker på–
visning af okkultcancer. Tidligere fors!Z)g på im–
munkernisk turnordiagnostik har v:eret nedslåen–
de, da det er vanskeligt at identificere tumorspeci–
fikke proteiner. MedPCRpåvisning afcirkuleren–
de turnor DNA vii cancerscreeening måske blive
en realitet. Flere studier tyder på, at det med allel–
specifikke PCR ellermikrosatellitanalyser ermu–
ligt at amplificere frit cirkulerende turnor DNA
med f.eks.
ras
eller
p53
mutationer eller den så–
kaldte RER f:enotype, der skyldes tumorspecifik–
ke defekter i cellemesDNA repair system (Fig. 3)
(29-32).
Medicinsk mikrobiologi
-
Påvisning af bakte–
rielle, virale eller parasit:ere infektioner har tradi–
tionelt v:eret baseret på mikroskopi, dyrkning el–
ler tilstedev:erelsen af et immunrespons hos pa–
tienten. Det kan irnidlertid v:ere både vanskeligt
og langsommeligt at dyrke bakterier eller vira.
Immunresponser vii desuden i mange tilf:elde
forsinket ellerpersistereefter tidligere infektioner.
Diagnostik af mycobacterium tuberculosis il–
lustrerermange affordelene vedbrug afPCR-tek–
nologi i mikrobiologisk diagnostik, idet bakterie
DNA hurtigt kan amplificeres fra spyt, aspirat el–
ler blod (Tabel 3) (33). Ved at hybridisere PCR
fragmenteme med speciesspecifikke prober kan
Tabe/3
Fordeleog ulemper vedmutationsscanningsmetoder
man samtidigt bestemme typen. Hele proceduren
udf!Z)res på24-36 timer. I taktmed den !Z)gedemig–
ration og rendringer i naturen, der påvirker de na–
turlige dyrereservoirer for vira, er forekorosten af
virusvarianter blevet et stigende problem. Mange
vira karakteriseres ligeledes ved dyrkning, elek–
tronmikroskopi eller immunreaktivitet, men sek–
ventering af virus DNA efter PCR benyttes i stig–
ende omfang, idet sekvensinformation g!Zir det
muligt at foretage en mere n!Z)jagtig bestemmelse
af virusarten og tilstedev:erelsen af faktorer med
betydning for virulens og farmakologiske angreb–
spunkter. Endelig benyttes PCR baserede analy–
ser også til at skelne pathogene am!Z)be stammer
fra non-pathogene stammer. Ved at amplificere et
fragment, der i pathogene am!Z)ber rummer en res–
triktionspolymorfi kan man efter amplifikation
detekteredepathogene am!Z)berved simpel restriks–
tionssk:ering af PCR produktet.
REFERENCER
l .Mullis K, Faloona F, Scharf S, Saiki R, Horn G and
Erlich H. Specific enzymatic amplification ofDNA in
vitro: the polymerase chain reaction. Cold SpringHarb
SympQuant Bio! 1986;51:263-273
2.MullisKB andFaloonaFA. Specific synthesisofDNA
in vitro
via apolymerase-catalyzed chain reaction.Met–
hods in Enzymology 1987;155:335-350.
3. Saiki RK, GelfandDH, Stoffel S, ScharfSJ, Higuchi
R, HornGT,Mullis KB andErlichHA. Primer-directed
enzymatic arnplification of DNA with a thermostable
DNA polymerase. Science 1988;239:487-491.
4. McPherson MJ, Quirke P and Taylor GR. PCR, A
practical approach. (eds. M.J. McPherson, P. Quirke,
St!1lrrelse
F!1llsornhed
Lokaliserermutation
Exon scanning
mRNA scanning
SSCP
250
80%
nej
+++
+
DGGE
600
95%
nej
++
++
CMC
1700
>95%
ja
+
+++
PCRDS 500
>99%
ja
++
++
HA
300
80%
nej
++
+
Stprrelsen
af fragmenter som kan analyseres er opgivet i bp.
Fplsomheden,
den procentvise påvisning af
mutationer med den brugte metode;
lokaliserer mutation,
indikerer om en metode viser lokalisationen af
mutationen i det unders!1lgte fragment;+++ indikerer en h!1lj .++enmoderat, og+ en begnenset brugbarhed
af metoden for denne anvendelsetilexon scanning eller mRNA scanning.
Adapteret fra Grompe (1995)
(17).
Klinisk Kemi
i
Norden
2,
1997
59
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...48
Powered by FlippingBook