Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 26, 2014 - page 43

KliniskBiokemi i Norden · 2 2014
 | 43
ESR bedst siger noget om prognosen for patienter
med Crohns sygdom (12,13). Men det er vigtigt at
inddrage klinikken, og vi ved ikke hvornår i forhold
til klinisk tilbagefald, at en stigning i de biokemiske
markører indtræder.
Biokemiskemarkører somdel afmonitorering af
behandling i IBD
Et fald i CRPunder en behandling for IBD vil være
udtryk for effekten af den iværksatte behandling på
tarminflammationenog ikkeenpåvirkningpå selve
C-reaktivt protein af det antinflammatoriske eller
immunmodulerende præparat, der behandlesmed.
OmvendtkanenvedvarendehøjCRPunderbehand-
linggivemistankeom, at tarminflammationen ikke
er under kontrol.
I flere studier har man set, at en stigning eller
uændret høj CRP under medicinsk behandling af
colitisulcerosaer forbundetmedhøj risiko forbehov
for kirurgisk behandling (14).
Med anti-TNF-behandling er der vist en sam-
menhæng mellem bedre respons på behandlingen
oget signifikant fald iCRPhosdepatienter, der som
udgangspunkt havde forhøjetCRP. I samme studier
ses, at hospatientermedCrohns sygdomog lav/nor-
mal CRP er der et positivt behandlingsrespons hos
knaphalvdelen (15). Lignende resultater er kommet
ud af andre studier (16,17).
I et nyere studie af Molander et al. inkluderende
252patientermedCrohns sygdomogcolitisulcerosa
ønskedeman at se, hvor ofte der opnås ”dyb remis-
sion” af IBD-patienter i behandling med anti-TNF
præparater. ”Dyb remission” definerede man som
fravær af kliniske symptomer og samtidig endo-
skopisk remission. Patienterne var i behandling
med enten Infliximab eller Adalimumab i mindst
11 måneder og fik derefter foretaget en ileocolo-
skopi, samtidigt kiggede man på CRP og fæces-
calprotectin.
Man fandt en signifikant laveremedian værdi for
CRP og for fæces-calprotectin for patienterne med
”dyb remission”end fordepatienter, der ikkekunne
klassificeres ved ”dyb remission”(18).
Ved evaluering af en iværksat behandling hos en
IBD-patient er det i studier vist, at CRP kan være
en god indikation for behandllingsrespons eller ej.
Sandavágs kirkja påVágar. Foto: HenrikAlfthan.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52
Powered by FlippingBook