Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 26, 2014 - page 46

46 | 
KliniskBiokemi i Norden · 2 2014
Dåligblandning avprovrör leder till felaktiga
trombocytvärdenmenhar förvånansvärt liten
påverkanpåhemoglobinkoncentration ellerPK
JessicaKarlsson, JohannaHelmersson-Karlqvist ochAnders Larsson
Institutionen förMedicinskaVetenskaper, Klinisk kemi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Bakgrund
Även om vi på laboratorierna gör fel ibland (Errare
humanum est – ”Att fela är mänskligt”) så uppstår
den största delen av felen före respektive efter själva
analystillfället.Oftast uppstår analysfelen föreprov-
tagningen, såkalladepreanalytiska fel, ochen faktor
som ofta nämns som en viktig preanalytisk felkälla
ärdåligblandning avprovröret direkt efterprovtag-
ning. Det är rimligt att anta att jumer erfarenman
är somprovtagaredestomindreblirdepreanalytiska
felen.Mankandärför befara att analyser somutförs
av ett stort antal personer/provtagare ärmer utsatta
fördenna typavanalysfel och särskiltproblematiska
borde de patientnära koagulationsrelaterade analy-
serna vara. Vi valde därför att studera effekterna av
dålig provtagning på Hb, PK och trombocytantal.
Dessa tre analyser utförs på vårdcentraler i vårt
landsting.Det är svårt att standardisera”(halv-)dålig
blandning”av rör såvibeslöt att jämföra resultat från
omedelbart blandade rörmed sådana som fått ligga
på ett bord i 10min innande blandades.
Material ochMetod
Vihar tidigareupphandlatTriomixprovvaggor (Trio-
labAB) förhela landstinget i syfteattunderlätta själva
provtagningenoch förhoppningsvisminska felaktiga
analysresultat.
Vi tillfrågade primärvårdspatienter om vi fick ta
ett extra rör i samband med deras ordinarie prov-
tagning och patienterna informerades om studien.
Vi jämförde analysresultat från provrör som blan-
dades omedelbart på enTriomix provvagga (Rör A)
med provrör som först fick ligga 10 min på bordet
innan proverna blandades (Rör B). Femtio parade
rör användes för respektive jämförelse och vi ana-
lyserade trombocytermedmanuell räkning (Burker
kammare), hemoglobinmedHemoCue®201+ochPK
med Thrombotrack® select 2. Resultaten för rören
somblandadesomedelbart jämfördesmedde rör som
blandades först efter 10min.
Resultat
Trombocytvärdena ide rör somblandades först efter
10min visade signifikant lägre värden (p=0,00001;
Figur1).Detvarocksåettökat antal trombocytaggre-
gat i 74% avB rören jämförtmedA rören. Accuracy
uttryckt som andelen resultat av B rören inom 10%
Mannen bär den tunga bördan framför Tórshavns kom-
munhus. Foto: HenrikAlfthan.
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52
Powered by FlippingBook