Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 26, 2014 - page 48

48 | 
KliniskBiokemi i Norden · 2 2014
Figur 3.
Bland –Altman
plot visandemedelvär-
det för PK (x-axel)mot
skillnaden i PKmellan
omedelbart blandade rör
och sent blandade rör
(y-axeln).
Figur 2.
Bland –Altman
plot visandemedelvärdet
för hemoglobin (x-axel)
mot skillnaden i hemoglo-
binkoncentrationmellan
omedelbart blandade rör
och sent blandade rör
(y-axeln).
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52
Powered by FlippingBook