Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 26, 2014 - page 50

50 | 
KliniskBiokemi i Norden · 2 2014
Litteraturhenvisningernummereres iden rekkefølgedeangis imanuskripttekstenog skrives iVancouver-stil.Dersomartik-
kelenharmer en syv forfattere listes de seks første etterfulgt av ”et al”. Forfatternes etternavn skrives først, deretter initialer
(forogmellomnavn), forfatterne skillesvedkommaogpunktum settesetter siste forfatters initialerevt. etter”et al”.Punktum
brukes også etter tittel på artikkelen. Journalnavn forkortes som angitt i Pubmed, liste over forkortelser finnes i LinkOut
Journals. Etter journalforkortelsen følger et mellomrom, årstall for publikasjonen, et semikolon, volum nummer, et kolon
og sidetall. Overflødige sidetall fjernes, som vist i eksempelet 1989;49:483-88. Personligemeddelelser (inkludert fullt navn
og årstall) og produkt informasjon skal ikke stå i referanselistenmen refereres imanuskriptteksten.
Eksempler
Journal artikkelmed inntil syv forfattere:
1. VermeerschP,MariënG, Bossuyt X. A case of pseudopa-
raproteinemiaoncapillaryzoneelectrophoresiscausedby
geloplasma. ClinChem 2006;52:2309-11.
Journal artikkelmedmer enn syv forfattere:
2. FiechtnerM,Ramp J,EnglandB,KnudsonMA, LittleRR,
England JD, et al. Affinity binding assay of glycohemo-
globin by two-dimensional centrifugation referenced to
hemoglobinAlc. ClinChem 1992;38:2372–9.
Abstrakt:
3. Hortin GL, King C, Kopp J. Quantification of rhesus
monkey albumin with assays for human microalbumin
[Abstract]. ClinChem 2000;46:A140-1.
Bok kapitler:
4. Rifai N,WarnickGR. Lipids, lipoproteins, apolipoprote-
ins, and other cardiovascular risk factors. In: Burtis CA,
Ashwood ER, Bruns DE, eds. Tietz textbook of clinical
chemistry and molecular diagnostics. 4th Ed. St. Louis:
Elsevier Saunders 2006:903-81.
PhD teser:
5. Haughton MA. Immunonephelometric measurement of
vitamin D binding protein [MAppSci thesis]. Sydney,
Australia: University of Technology, 1989:87pp.
On-line publisert artikkel som ennå ikke er trykt:
6.MilburyCA, Li J,MakrigiorgosGM. PCR-basedmethods
for the enrichment of minority alleles and mutations.
[Epub ahead of print] Clin Chem February 6, 2009 as
doi:10.1373/clinchem.2008.113035.
Supplement:
7. Castelli WP. Lipids, risk factors and ischaemic heart
disease. Atherosclerosis 1996;124 Suppl:S1-9.
Internett kilde:
8. AmericanAssociation forClinicalChemistry.AACCcon-
tinuing education.
/
pages/default.aspx# (TilgjengeligMars 2012).
Tilmanuskriptforfattere
INFORMATION
NFKKhar somoppgave å arbeide for utviklingen avdet nordisk samarbeide innenkliniskkjemimed spesiell fokus på forskning,
faglig utvikling og utdanning. Den består avmedlemmene i de vitenskapelige foreningene for klinisk kjemi i Danmark, Finland,
Island,NorgeogSverige.Aktiviteten iNFKK foregår i likearbeidsgrupperogkomiteer.Foreningenhardetvitenskabeligeansvar for
Scandinavian Journal ofLaboratoryandClinical Investigation (SJCLI), haransvar forutgivelseavKliniskBiokemi iNorden, og står
bakarrangeringavdenordiskekongresser ikliniskkjemi.
Det nåværende styre består av:
Henrik Jørgensen (København), Line Rode (København), Tuula Metso (Helsingfors), Tommi
Vaskivuo (Uleåborg), Jón Jóhannes Jónsson (Reykjavík), Ingunn Þorsteinsdóttir (Reykjavík), Tor-Arne Hagve (Oslo), Yngve
ThomasBliksrud (Oslo), PerBjellerup (Västerås)ogMattiasAldrimer (Falun).
Ordförande:
IngunnÞorsteinsdóttir. Sekreterare:TuulaMetso.
NordiskForening forKliniskKemi (NFKK)
Se ogsåNFKK's ogKBN’s hjemmeside:
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52
Powered by FlippingBook