Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 26, 2014 - page 47

KliniskBiokemi i Norden · 2 2014
 | 47
avA rören (P10) var 44%och inom5% (P5) var 18%.
Hemoglobinvärdena visade också en signifikant
skillnad (p=0,007) mellan A och B rören även om
koncentrationsskillnaderna var på en mycket lägre
nivå.
Skillnadenmellan rören (A-B)varierademellan -4
och+2 g/L (Figure 2) ochP5 var 100%.
Det var ingen signifikant skillnad mellan A och
B rören för PK. Ekvationen för regressionslinjen var
y=-0,009+1,009x (Figur 3). P5var 100%dvs det var
en mycket god överensstämmelse mellan A och B
rören vid analys avPK.
Diskussion
Med tankepåattdenpreanalytiskaprovhanteringen
borde ge trombocytaggregat i B rören, vilka skulle
kunna ge stopp i våra cellräknare, valde vi att räkna
trombocyterna manuellt (både A och B rören). Vi
fann att en/dålig blandning av rör har enbetydande
påverkan på trombocytantalet med en skillnad på
mer än 10% imer änhälften av proverna.
Figur 1.
Bland –
Altman plot visande
medelvärdet för trom-
bocytantalet (x-axel)
mot skillnaden i antalet
trombocytermellan
omedelbart blandade
rör och sent blandade
rör (y-axeln).
Däremot såhardendåligablandningen förvånans-
värt litenpåverkanpåHemoglobinochPK resultaten.
Vi använde oss avP5 (andelen av rörpar där skillna-
denmaximalt är5%mellan rörAochB) somengräns
för godkänd avvikelse. För både Hb ock PK var P5
100%dvs samtliga rörparhöll sig inomvår gräns för
godkänt. Det var betydligt bättre än vad vi befarat.
Ävenomdenhär studienvisar attdåligblandning
ejharnågondramatiskpåverkanpåPKochHb resul-
taten kommer vi hålla fast vid vår rekommendation
omattblandaprovrörenordentligt efterprovtagning
och uppmana provtagarna att använda sig av prov-
tagningsvaggor så långt somdet ärpraktisktmöjligt.
Referens
Karlsson J, Helmersson-Karlqvist J, Larsson A.
Poormixing of vacuum tubes clearly affect pla-
telet counts but not haemoglobin concentrations
and prothrombin time (PT) results. Int J Lab
Hematol. 2013Apr 22. doi: 10.1111/ijlh.12096.
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52
Powered by FlippingBook