Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 26, 2014 - page 49

KliniskBiokemi i Norden · 2 2014
 | 49
Recension:
”Enhistorie ommedisinskbiokjemi,
kvalitetskontroll imedisinske
laboratorier ogpionerbedriftenSEROAS”
Knut Eldjarn, Atremi AB,Mjölby 2013. 51 sider. ISBN 978-91-7527-061-6
PalleWang
I 1969 blev jeg ansat som klinisk assistent under pro-
fessoratet i infektionsmedicinvedAarhusUniversitet.
Hovedformåletmedansættelsenvar forskning,mender
hørte også en undervisningsforpligtelsemed (propæ-
deutiskmedicin)og tilsynetmeddet lillerutinelabora-
torium, som lå ikælderen.Dervarkun fåanalyser–Na.
K, glucose, urinstof, basishæmatologi, celletælling i
spinalvæskeogetafRadiometers tidligste instrumenter.
Forskrifternebestodafkrøllede,håndskrevnepapir-
lapper,der lå i skufferneunderanalysepladsen.Dervar
ingenkvalitetskontrol overhovedet.
Jeg spurgte professoren om han ikkemente, at det
varetproblem.Detsynteshan ikke, for tvivlenomana-
lyseresultaternesvaliditet ”holdtdeunge lægervågne”,
sådeblevbedreklinikere.
Jeg fikhamovertalt tilat indførekontrollerog fik fra
universitetshospitaletscentrallaboratoriumen tid lang
dereshjemmelavedekontrolmaterialebaseretpåheste-
serum.Men de håndmetoder som vi havde brugte så
meget prøvemateriale, at centrallaboratoriet ikke ville
blivevedmed at levere.
Så fandt jeg frem til Seronorm.
KnutEldjarn, sønafLorentzEldjarnognubestyrel-
sesformand for SEROAS, har skrevet en fin lillebog i
anledning af virksomhedens 50 års jubilæum. Bogen
gennemgår først den tusindårige baggrund for den
moderne fysiologi og biokemi og fortæller, at klinisk
kemi blev eget fagområde i Tyskland og Østrig alle-
rede i 1840. Derpå gennemgåsNordens bidrag til den
modernekemi klart ogvelskrevet.
Disse to kapitler burde være pligtlæsning for unge
underuddannelse i specialet.
Lorentz Eldjarn, som senere grundlagde SEROAS,
blevhalvvejsgennemmedicinstudiet tagetsomgidselaf
tyskerneog tilbragte restenafkrigen iGrini.Underen
difteriepidemi fikhanansvaret for laboratoriearbejdet i
bekæmpelsenaf sygdommenogsenere,da internerede
læger oprettede en lille klinik, hvor fangerne kunne
få medicinsk behandling, fortsatte Lorentz Eldjarn
med at stå for laboratoriet og etablerede sammenmed
andre en rækkekliniskkemiske analyser. Efterkrigen
og embedseksamen fortsattehanmed studier af orga-
nisk og fysisk kemi, disputats om svovlforbindelser,
studieophold iUSAog til slut leder af Rikshospitalets
sentrallaboratorium og professor ved Universitetet i
Oslo. En aktiv forskningsindsats, først og fremmest
med kortlægning af medfødte stofskiftesygdomme,
gjordeSentrallaboratoriet internationalt kendt.
Efteretkortkapitelomhistorienbagkvalitetskontrol
i kliniskkemi fortsætterbogenmedSEROAShistorie
sideløbendemedudviklingen inden forkliniskbiokemi,
naturligvismed særlig vægt på kvalitetskontrolområ-
det.Det er i sinhelhedenyderst læseværdigberetning
om en stornorskpionerindsats.
Bogen er rigt illustreret med billeder af fortidens
store navne, billeder fra laboratorier og centrale begi-
venheder i SERO AS historie. Den findes også i en
engelskversion.
Yderligere eksemplarer kan fås ved henvendelse til
Knut Eldjarn
) eller på kongressen
iGöteborg så langt oplaget rækker.
Lorentz Eldjarn ogAlexander Pihl (t.v.). Kreftforskningsin-
stituttet vedRadiumhospitalet 1955.
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52
Powered by FlippingBook