Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 16, 2004 - page 14

14
| 2 | 2004
Klinisk Biokemi i Norden
Afsnit og Emne
Punkt
TITEL/RESUMÉ/
NØGLEORD
1 Klassificer artiklen som en undersøgelse af diagnostisk træfsikkerhed (anbefalet MeSH
overskrift: ”sensitivity and specificity”).
INDLEDNING
2 Anfør studiets hypotese/formål, f.eks. vurdering af diagnostisk træfsikkerhed,
sammenligning af træfsikkerhed mellem flere test eller patientgrupper.
METODER
Beskriv:
Deltagere
3 Studiepopulationen: inklusions- og eksklusions kriterier, studiets placering og rammer.
4 Rekruttering: var rekruttering baseret på debutsymptomer, tidligere undersøgelses-
resultater, eller at deltagerne var undersøgt med indekstest/ referencestandard?
5 Udvælgelse: var studiepopulationen en konsekutiv serie af deltagere som defineret
i punkt 3 og 4? Hvis ikke beskrives hvorledes udvælgelse fandt sted.
6 Data indsamling: blev dataindsamling planlagt før indekstest og referencestandard
blev udført (prospektivt studie) eller efter (retrospektivt studie)?
Test metoder
7 Referencestandard med begrundelse/forklaring.
8 Tekniske specifikationer vedr. materiale og metoder, anfør hvordan og hvornår
målingerne blev udført, angiv referencer til indekstest og referencestandard.
9 Definitioner af og rationale for måleenheder, cut off værdier og klassifikationer for
resultater fra indekstest og referencestandard.
10 Antal, uddannelse og kompetence for de personer som udførte og aflæste indeks-
test og referencestandard.
11
Oplys om de personer som aflæste indekstest/referencestandard var hindrede i at have adgang
til andre test resultater (blinding) og beskriv hvilke kliniske informationer der var til deres
rådighed.
Statistiske metoder
12 Metoder til beregning og sammenligning af diagnostisk træfsikkerhed og til
angivelse af usikkerhed (f.eks. 95% konfidensinterval).
13 Metoder til beregning af test reproducerbarhed, hvis anvendt.
RESULTATER
Beskriv:
Deltagere
14 Hvornår studiet blev udført, inklusive datoer for rekrutteringens begyndelse og afslutning.
15 Klinisk og demografisk karakteristik af studiepopulationen (f. eks. alder, køn, spek-
trum af debutsymptomer, komorbiditet, løbende behandling, rekrutteringscentre).
16
Anfør antal deltagere som imødekom inklusionskriterierne, som fik/ikke fik
udført indekstest/referencestandard; beskriv årsager til manglende test (et flow
diagram kan stærkt anbefales).
Test resultater
17 Anfør tidsinterval mellem indekstest og referencestandard og den i tidsrummet
givne behandling.
18 Fordeling af sygdomsstadier (efter definerede kriterier) blandt målgruppen;
andre diagnoser blandt deltagere i reference grupper.
19
Krydstabulering af resultat af indekstest (inklusive ubestemmelige eller manglende
data) versus resultat af referencestandard; ved kontinuerte data vises fordelingen af
indekstest resultater versus referencestandard resultater.
20 Utilsigtede hændelser i forbindelse med udførelse af indekstest/referencestandard.
Estimater
21 Estimation af diagnostisk træfsikkerhed, mål for statistisk usikkerhed (f.eks. 95%
konfidensinterval).
22 Håndtering af ubestemmelige eller manglende indekstest resultater og outliers.
23 Estimater af variabilitet vedr. diagnostisk træfsikkerhed mellem centre,
testudførere og undergrupper af patienter, hvis udført.
24 Estimater af test reproducerbarhed, hvis udført.
DISKUSSION
25 Diskuter den kliniske anvendelighed af studiets resultater.
Figur 1. STARD cheklisten til brug for forbedret rapportering af studier om diagnostiske undersøgelsers træfsikkerhed.
(Forklaring og uddybning: se ref. 4)
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...36
Powered by FlippingBook