Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 16, 2004 - page 10

10
| 2 | 2004
Klinisk Biokemi i Norden
have hjælp af professionelle AV-folk til fremstil-
lingen. Disse venlige mennesker gav også gode råd,
som fx disse: »Der er for meget tekst på dette slide!«,
»Denne figur er for kompliceret!«, og »Du kan ikke
vise 30 slides, hvis dit foredrag kun skal vare 10
minutter!« De sørgede almindeligvis også for, at de
anvendte skrifttyper- og størrelser, baggrundsfar-
ver, indsatte figurer og illustrationer etc. dannede
et forholdsvist harmonisk hele.
Vi har i redaktionsgruppen for Klinisk Biokemi i
Norden talt om at arrangere kurser i præsentations-
teknik for yngre klinisk biokemikere i Norden, og
efter mine oplevelser i Malmö er jeg sikker på, at
det er en god idé.
Hvordan IT vil revolutionere klinisk biokemi
Bruce Friedman
holdt et interessant foredrag om
informationsteknologiens indtog i laboratorieverde-
nen, og fremhævede især de muligheder der knytter
sig til brugen af elektroniske netværk, herunder
Internettet. Udviklingen muliggør fx integration af
data (informationer) fra vidt forskellige kilder, og vi
må indstille os på, at vores kunder (både de rekvire-
rende læger og deres patienter) forventer at kunne
få løbende adgang til flere og flere informationer
fra laboratoriet — og til automatiserede præsenta-
tioner og fortolkninger af data, der følger tidens
standarder for forståelighed og funktionalitet. Vi
må også indstille os på større faglige udfordringer
(og mere anarki), fordi moderne patienter let kan
fremtrylle informationer om alt muligt (og umuligt),
og selv kan rekvirere biokemiske undersøgelser hos
private laboratorier via Internettet.
Der var ikke tid til spørgsmål efter foredraget
(Friedman’s PowerPoint præsentation var lidt for
voluminøs!), så jeg brændte inde med dette:
Hvem
skal i grunden udvikle den intelligente brug af IT
indenfor klinisk biokemi? Jeg synes nemlig, at jeg
i de seneste 10 år har set for mange eksempler på
laboratoriefolk, der har troet, at de selv kunne lave
smarte IT-løsninger — og omvendt — IT-folk, der
har troet, at de selv kunne lave smarte laboratorie-
systemer.
Skal vi snart måle apoB og apoA-I i stedet for
LDL- og HDL-kolesterol?
Göran Waldius
og
Ingmar Junger
præsenterede
resultater fra deres kæmpestore AMORIS studium,
som klart viser at plasmakoncentrationer af apoB
og apoA-I er bedre prædiktorer for kardiovaskulær
sygdom end LDL- og HDL-kolesterol, og især at
apoB/apoA-I ratio er en stærk sygdomsprædiktor.
Det har man vidst længe, og målinger af apoB og
apoA-I er da også omtalt i flere (nyere) retningsli-
nier for forebyggelse og behandling af kardiovas-
kulær sygdom — men kun som sekundære variable
eller fremtidige muligheder. Situationen afspejler en
generel problemstilling i klinisk biokemi (og andre
steder), nemlig at praksis kan være forbavsende
konservativ: Vi vil hellere gøre som vi plejer, især
hvis det nye kræver større omlægninger og/eller
måske koster flere penge.
Vi vil tage problemstillingen op i et kommende
nummer af Klinisk Biokemi i Norden.
Evidensbaseret klinisk biokemi
Patrick M. Bossuyt
leverede et elegant foredrag
om et meget relevant emne, nemlig de helt basale
problemer med kvaliteten af de designs m.m. der
anvendes i diagnostiske studier. STARD anbefa-
lingerne blev publiceret i 2003 og er efterhånden
adopteret som retningslinier i mange tidsskrifter.
Det har forbedret kvaliteten af studierne (eller
afrapporteringen af disse), men der er stadig meget
at forbedre.
Bossuyt
efterlyste et bedre kendskab til klinisk epi-
demiologiske principper indenfor klinisk biokemi,
hvilket fx er nødvendigt for at kunne anvende (eller
udvikle) tidssvarende dataanalysemetoder og for at
resultaterne af moderne studier kan forstås og for-
tolkes korrekt. Se også artiklen af Magid side 13 i
dette nummer af Klinisk Biokemi i Norden.
Anders Larsson
Detta var den 29:e nordiska kongressen i klinisk
kemi och även om jag inte varit på alla möten så är
mitt intrycket att mötena blir bättre och bättre för
varje möte som arrangeras. En stor eloge till organi-
sationskommittén för ett föredömligt arrangemang.
Jag kom direkt från en kongress i Canada vilket
gjorde att jag tyvärr missade söndagens program.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...36
Powered by FlippingBook