Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 16, 2004 - page 8

8
| 2 | 2004
Klinisk Biokemi i Norden
The XXIX Nordic Congress in Clinical Chemistry.
The Diagnostic Perspective.
Redaktionen
Tor-Arne Hagve
Astrup-prisen ble opprettet i 1979 av Radiometer
som en anerkjennelse av Poul Astrups store innsats
for utviklingen innen medisinsk biokjemi, ikke
minst innen syre-base området. Astrup-prisen har i
alle år senere vært en viktig del av de nordiske kon-
gresser innen medisinsk biokjemi. På bakgrunn av
innsendte bidrag fra fortrinnsvis yngre forskere vel-
ges det ut et antall bidragsytere som får anledning
til å presentere sitt arbeide muntlig på kongressen,
og til påfølgende presentasjon i SJCLI. På årets
kongress ble Astrup-prisen delt ut for 15. gang. I
tidligere år var ofte Astrup-foredragene en parallell
sesjon og mange fikk derfor ikke anledning til å få
med seg innleggene. I år hadde kongressarrangøren
gjort det kunststykke å plassere Astrup-foredragene
like etter den formelle åpning av kongressen, som
en plenums-sesjon. Dette var meget vellykket og
bør følges opp på fremtidige kongresser.
Til årets konkurranse kom det innen tidsfrist
16 bidrag som alle var av høy faglig kvali-
tet. Bedømmelsekomiteen bestående av leder Ebba
Nexø og en representant fra henholdsvis Danmark
(Jørgen Hjelm Poulsen), Finland
(Ulf-Håkan Stenman), Norge
(Tor-Arne Hagve) og Sverige
(Johan Stenflo) hadde ingen lett
oppgave med å velge ut de tre
kandidater som i år skulle få
muligheten til å presentere sitt
forskningsarbeide muntlig. Det
var heller ikke enkelt å rangere
de tre utvalgte foredrag fordi
alle var godt forberedt, vel struk-
turerte, budskapet ble fremført
på en klar og pedagogisk måte
og var innholdsmessig av svært høy vitenskapelig
kvalitet. De tre arbeidene fokuserte alle på bruk av
molekylærbiologi for å belyse komplekse problem-
stillinger, og på utvikling av diagnostiske assays til
bruk i rutinesammenheng.
Anna Bloms arbeide viser hvordan virus påvirker
komplementsystemet ved å produsere proteiner
som er homolog til de endogene komplementin-
hibitorene. Arbeidet gir spennende perspktiver om
utvikling av vaksiner.
Jens Peter Gøtzes arbeide bekrefter at BNP er
markør for hjertesvikt og viser at produksjonen av
BNPmRNA er økt i det hypoksiske myocardium.
Boe Sandahl Sørensen fokuserte på hvordan RT-
PCR kan brukes i en klinisk sammenheng og brukte
som eksempel hvordan amplifikasjon av EGF resep-
tor (HER2) er nyttig som tillegg til HER2 amplifiser-
ing ved immunhistokjemi og FISH.
På kongress-banketten på ”Slakthuset” bekjent-
gjorde Ebba Nexø bedømelseskomiteens vurdering,
at Anna Blom fikk førsteprisen (DKK 60.000), Jens
Peter Gøtze fikk andreprisen (DKK 30.000) og Boe
Sandahl Sørensen fikk tredjeprisen (DKK 10.000).
Prisvindere: Boe Sandahl Sørensen,
Anna Blom og Jens Peter Gøtze.
Foto: Drago Prvulovie.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...36
Powered by FlippingBook