Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 16, 2004 - page 11

11
| 2 | 2004
Klinisk Biokemi i Norden
Det är en mängd intryck som finns kvar på näthinnan
då man så här några dagar efter mötet försöker sum-
mera de bestående intrycken från mötet. Mötets titel
”The diagnostic perspecitive” är egentligen den bästa
sammanfattningen av mötet som jag kan komma på.
Ett hett område är givetvis de natriuretiska peptiderna
(ANP, BNP och proBNP) vilka säkert kommer att få en
stor betydelse för hjärtsviktsdiagnostiken i framtiden.
Att korrekt ställa en hjärtsviktsdiagnos är svårt och
sannolikt missas en betydande andel av hjärtsvikt-
spatienterna. Den höga dödligheten hos patienter med
hjärtsvikt visar på vikten av att finna patienterna
och börja behandla dem så tidigt som möjligt. Tyvärr
används inte natriuretiska peptider i någon större
omfattning i rutinsjukvården. Orsakerna till detta är
sannolikt flera. Bristande kunskap om metoderna och
deras kliniska värde bidrar säkert och vi måste bli
bättre på att informera om dessa nya analyser. Våra
kliniska kollegor behöver också stöd för bedömning
av analysresultat så vi borde ta fram nordiska eller
nationella medicinska beslutsgränser för de olika ana-
lyterna/metoderna. Utan denna typ av stöd kommer
det ta lång tid innan vi får en adekvat användning
av dessa nya hjärtsviktsmarkörer. En annan aspekt
är priset. Vi kan givetvis säga att kostnaderna för en
BNP eller proBNP analys är betydligt lägre än kost-
naden för ett ekokardiogram, men frågan är om det
hjälper. Många jämför en kliniskt kemisk analys med
en annan och då blir de natriuretiska peptiderna dyra
i sammanhanget. Den låga volymen bidrar givetvis till
priset, men det blir ett moment 22: Liten användning
medför ett högt pris som medför liten användning
som medför högt pris.... På något sätt måste vi försöka
bryta denna spiral så att användningen tar fart.
Ett annat ämne som är aktuellt är POCT-IT. De flesta
sjukhus har infört/kommer att införa datajournaler
under de närmaste åren. Frågan blir då hur vi skall
hantera alla POCT analyser. På vårt sjukhus är POCT
ca 20-25% av den totala analysverksamheten och
andelen stiger successivt. För patientbehandlingen
är det viktigt att även POCT resultaten kommer in i
datajournalen och inte bara lagras under vårdtiden
som en hög små papperslappar. Det kan inte heller
vara försvarbart att man skall sitta och registrera
0,5-1 milj analysresultat per år manuellt. Andelen
felregistreringar kommer då bli oacceptabelt högt.
Vi är därför tvungna att finna bra system som
kan hantera POCT verksamheten. Det skulle också
ge bättre möjligheter till kvalitetsövervakning och
uppföljning av utbildningsinsatser.
Ett inte så nytt men ständigt aktuellt ämne är diag-
nostik av B12. Detta ämne täcktes på ett föredöm-
ligt sätt på ett diagnostisk forum under ledning av
Ebba Nexö. Här tycker jag det skall det bli intres-
sant att se vilken roll som HoloTc kommer att spela
i den framtida diagnostiken av B12 brist.
På kongressen tog man också upp kirurgi och blöd-
ningskomplikationer. Det är väl ett av våra äldsta men
ständigt aktuella problem. Ända sedan man började
med kirurgisk behandling för flera tusen år sedan så
har operationer varit intimt förknippade med blöd-
ningsproblem. En av de första koagulationsmetoderna
som infördes var blödningstid. Den infördes då vi
hade få analyser och ingen riktigt bra utvärdering av
det kliniska nyttan av nya analyser. Tomas Lindahl
presenterade flera studier som visade på bristerna på
korrelation mellan Ivy och blödningskomplikationer.
Efter den genomgången är det uppenbart att Ivy taget
preoperativt inte ger någon information vad gäller
operationsblödningar. Det var också intressant att
flera universitetskliniker redan lagt ner Ivy. Det är
nu dags för oss övriga att lägga ner Ivy, även om det
kommer att möta en hel del motstånd från kliniker
som har en mycket stor tilltro till analysen trots de
bristande vetenskapliga underlagen.
Det här var ett litet smakprov från det rika utbud
som presenterades vid det nordiska klin kem mötet.
Totalt var det nästan tjugo olika sessionstillfällen
och varje sådan session hade en till sex parallella
sessioner. Utöver detta så presenterades ett åttital
postrar. Det innebar att det fanns en mängd ny
information att inhämta till glädje för deltagarna
och deras sjukhus.
Jag vill avsluta med ett mycket stort tack till alla
som bidragit till att göra årets nordiska möte till en
fantastisk upplevelse.
Palle Wang
Jeg kom til Malmö fredagen inden kongressen. På
Lilla Torg var der Bogmarked, et arrangement med
musik og taler for tilskuere i alle aldre. Om aftenen
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...36
Powered by FlippingBook