Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 4, 1992 - page 11

Nordkems nya strategiområden
ARNO PW. NYBERG
Nordkem, Helsingfors
Nordkems styrelse har vid sina tre senaste mö–
ten grundligt diskuterat och behandlat den nya
planerade strategin för framtida verksamhet
och fattat sitt slutliga beslut vid mötet i Gärs–
näs, Sverige i november 1991.
Ungefär samtidigt vid slutet av 1989, då
Nordkems styrelse hade påbörjat behandlingen
av en ny strategi närmast med huvudsyfte att ut–
vidga verksamheten mer och mer mot högtek–
nologi och över till andra laboratoriediscipliner,
hade Nordiska ministerrådet givit Dansk Syge–
hus Institut i uppdrag att genomföra evalue–
ringen av Nordkems hittillsvarande verksamhet
med tanke på framtida utvecklingsmöjligheter.
Som resultat av detta evalueringsarbete utfört
av DSI utkom rapport "Nordkems virksomhed
- Evaluering og udviklingsmuligheder" vid
slutet av år 1990, varefter rapporten diskutera–
des inom Nordkems styrelse. Ur rapporten
framkom att Nordkem och dess projektresultat
är både mycket välkända och i överraskande
hög grad implementerade i praktiken i de nor–
diska länderna.
Nordkems styrelse kunde med tillfredsställel–
se konstatera det positiva resultat, som utvärde–
ringen visade, som en följd av den enkla och ic-
. kebyråkratiska struktur och organisation som
Nordkem arbetar
i.
De kontakter och det nät–
verk, som uppstått mellan laboratorierna i Nor–
den under gångna åren, bidrar naturligtvis till
det goda resultatet. styrelsen konstaterade ock–
så att de teman, som DSI-rapporten presenterar
som utvecklingsmöjligheter för Nordkem, är al–
la redan inkluderade i Nordkems programdoku–
ment fram mot år 2000, utgiven i november
1990.
Senhösten 1990 hade Nordkems styrelse givit
en ny
"Europa-Nordkem'~grupp
i uppdrag att
undersöka den nya strategin med dessa två do–
kument som ledstjärna. Rene Dybkrer från
Danmark åtog sig ordförandeskap av gruppen.
Arbetsgruppen skulle kartlägga insatser på om-
Klinisk kemi
i
Norden
J,
1992
rådet standardisering, såväl nationellt, nordiskt
som europeiskt genom att skissera ett aktivare
deltagande av kliniska kemister, och respektive
myndigheters representanter i verksamheten in–
om CEN och liknande organistioner. Av under–
sökningen framgick ett starkt behov för Nord–
kem att verka som ett koordinerande organ för
samnordisk insats i standardiseringsarbetet i
Europa och som förstås också omfattar områ–
det laboratoriemedicinsk teknologi.
Nordkems styrelse hade därigenom anslutit
sig till den prioritering av teman, som presente–
rades i DSI-rapporten. Som resultat prioritera–
de styrelsen två områden före de övriga:
- område A vilket omfattar rationell klinisk
applikation av laboratoriets resurser, och
- område B omfattande för sin del optime–
ring av laboratorieteknologi i Norden i ett inter–
nationellt/europeiskt perspektiv.
Särskilt gällande
område B
är det viktigt att
också betona de samarbetsformer som Nordis–
ka ministerrådet med DSI-rapporten som inspi–
rationskälla har erbjudit Nordkem inom stan–
dardiseringsarbetet. Nordiska ministerrådet
konstaterade i sin rapport "Arbejdsprogram
Norden i Europa til 1992" under punkt "stan–
dardisering af teknologi i laboratoriemedicin"
följande:
"/
standardiseringsarbejdet vedrerende
sundhedssektoren under CEN er de en–
kelte nordiske /ande reprresenteret i flere
arbejdsgrupper. Gennem Nordkem, Nor–
diske samprojekt for klinisk kemi, er der
udviklet et strerkt nordisk samarbejdefor
udvikling og kvalitetssikring af /aborato–
riemedicin. Dette grelder såve/ hejtekno–
logisk medicin, som de
typer,
der anven–
des
i
sundhedsvresenets primrersektor.
Gennem Nordkems arbejde i CENvii mi–
nisterrådet stette nordisk industrismulig–
hederfor at bevare og udvik/e konkurren–
ceevnen på det europa!iske marked. Må-
9
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...36
Powered by FlippingBook