Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 4, 1992 - page 36

Glukosvärde med
labprecision direkt!
Nyhet! HemoCue B-Glukos
Nu finns möjligheten att både snabbt och kor–
rekt bestämma glukosvärdet vid diagnostise–
ring och behandling av diabetes.
Ett korrekt mätresultat kräver omedelbar
analys for att forhindra glykolys, dvs blod–
kropparnas konsumtion av glukos. HemoCue
B-Glukossystem är en sann helblodsmetod
som analyserar glukoshalten på
40-240
sekun–
der, beroende på nivån.
Systemet har så hög noggrannhet att det
kan användas både for screening och diagnos.
Det blir enklare att även utfara glukos–
belastning direkt på avdelningen,
mottagningen eller inom mödra–
vården.
Själva provtagningen är mycket enkel:
En droppe kapillärt eller venöst blod behövs.
Mikrokuvetten suger upp 5
,u!
med kapillär–
kraft. Kuvetten skjuts sedan in i fotometern
och resultatet visas· direkt när den enzymati–
ska reaktionen är klar.
Systemet bygger på samma princip som
HemoCues välkända hemoglobintest vilket
introducerades
1982
och som idag används i
mer än
50
länder.
Kontakta oss for ytterligare information
om HemoCue B-Glukos.
Testet som ger dig labprecision direkt.
Mikrokuveilen är av engångstyp,Jungerar som
pipett, reagenskärl och mätkuvett.
~IIEMOCLJE
HemoCue AB, Box 1204, 262 23 Ängelholm
Tel
0431-172 00,
Fax
0431-830 35.
Norge - Scandinavian MobilityA/S,
02-6715 90,
Finland - OyTamro AB,
0-85 20
Il,
Danmark - HemoCue AB,
45-6613 20,
Island - Pharmaco,
1-448 11
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 36
Powered by FlippingBook