Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 4, 1992 - page 5

Klinisk kemi i Norden
Årgång 4, Nummer
J,
1992
REDAKTIONELLT
Vid vårt senaste redaktionskommittemöte titta–
de vi igenom enkätsvaren, som inkommit gäl–
lande KKN. Vi imponerades av alla svar och alla
synpunkter om vad vi borde gå vidare med.
Nyheter!
Till del som en följd av enkätsvaren beslöt vi
att söka föra in två nya områden:
I detta nummer finns nu två debattartiklar,
jag har satt dem under rubriken VI DEBATTE–
RAR. Bemöt gärna - positivt och negativt.
Kom med nya uppslag!
PRODUKTNYT. Vi beslöt att låta intressera–
de företag presentera sina nyheter under denna
rubrik. Palle Wang har tagit på sig att harmoni–
sera (modernt och bra ord!) innehållet i de olika
företagspresentationerna.
Ackreditering och GLP!
Mycket arbete pågår runtom i Norden att sät–
ta sig in i dessa frågor. Vi har bett några av dem
som vet och
kan
att berätta.
Möten! Fallbeskrivning!
Kommande och tidigare möten beskrivs. Gö–
ran Lindstedt öser vidare ur sin fatabur av fall.
Som vanligt en blandad anrättning! Smaklig
måltid!
Kristoffer Hellsing
Fallbeskrivning: Äldre kvinna med
underbensfraktur efter ringa vild
DAN MELLSTRÖM1, BERTIL ROMANUS
2 ,
PER-ARNE LUNDBERG
3
och
GÖRAN LIND–
STEDP
Institutionerna för
1
Geriatrik och llmgvArds–
medicin, Vasa sjukhus;
2
0rtopedi, Östra sjuk–
huset; och
3
Kiinisk kemi, Sahlgrenska sjuk-
,huset, Göteborgs Universitet, GÖTEBORG
Patienten, en 77-årig kvinna, inkom akut efter
fraktur av tibia och fibula som följd av att hennes
rollatar fallit över hennes högra underben, således
ett ringa våld mot skelettet. Hon hade två år tidiga-
Klinisk kemi
i
Norden
/,
/992
re ådragit sig vänstersidiga frakturer av femur, hu–
merus och radius.
Frakturerna reponerades utan problem, men
man fann vid röntgenundersökning att patienten
hade "påtagligt urkalkat skelett". Under vårdtiden
framkom misstanken att patienten hade en osteo–
peniframkallande sjukdom.
Vilka sjukdomstillstAnd bör i försts handmisstän–
kas leds till osteopeni (''osteoporos"J7
fortssid 13
3
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...36
Powered by FlippingBook