Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 4, 1992 - page 9

Thu
13.08.
Herman Adlercreutz
Environmental effects on honnones
Symposium
IV
Turnor
biology
Lunch
Exibition
POSTERS
NFKK
NORDKEM
r-
T
E
L
E
M
A
T
Symposium
V
Biochemistry
of
exercise
Lunch
Kodale
workshop
Theme
discussions
Journey to the mountains
spörge specialisterne.
Dagen afsluttes med en 3-5 timers rejse for al–
le deltagerne. Den nöjagtige rejseplan opgives
ikke her, men selvom vi kommer ind på varme
områder, rådes det deltagerne at tagemed varmt
töj og robuste sko.
På kongressens sidste dag findes intressante
emner. Et Nordkem stöttet projekt om genera–
tion af referensvrerdier fra patientdata. De sid–
ste udviklinger i diabetes bliver gennemgået og
emnet protease inhibitorer.
Det kan brevdes at pharmakokinetikkens sto–
re fremganger takkes frem for alt udviklingen i
immunkemiske metoder og automatisering af
instrumenter. Medikamentmålninger er i dag
hovedsagelig udfört på de klinisk kemiske labo–
ratorier. I alt for lille udstrrekning bliver resulta–
terne fortolket med hensyn til patientens egen
farmakokinetik og de faktorer der har ind-
Klinisk kemi
i
Norden
J,
1992
Fri
14.08.
Per Venge
Use of inflammation markers
in
diagnosis
Symposium
VI
T
Symposium
VII
Generation
E
Diabetes:
of
L prediction, diagnosis
reference values E
complications
M
Lunch
A
Lunch
T
I
Exibition
c
Bayer Diagnostics
POSTERS
s
worksh~
Symposium
VIII
D
Symposium IX
Protease
E
Therapeutic
inhibitors
M
drug
in
disease
o
monitori~
N
,__
Banquet
flydelse på den. TDM "skrreddersyer" medika–
mentbehandlingen for hver patient til gavn for
barn og ökonomien. TDM's fundamentale ting
bliver revideret i et symposium.
Vi får tit stillet spörgsmålet om vejret i au–
gustmåned. I normalt år er gennemsnitstempe–
raturen omkring 10 grader. Men vi synes at års–
tiderne er ved at bytte på pladser. Ganske vist
var sommeren utrolig solrig og varm sidste år,
men efteråret er her stadigvrek. I januar har vi
ved polarcirklen fået op til18 graders varme om
natten og her i Reykjavik regnede det kun to
gange i januar, först i 20 dage og siden i 11 dage,
men der imellem så vi solen skinne i 20 minut–
ter!!! Det fornuftigste svar er måske at vi sande–
Hg håber at det ikke sneer formeget i august!
Apropo beklredning. I Reykjavik findes, in–
den kort afstand fra de fleste kongresshoteller,
mange dejlig varme udendörs svömmehaller.
7
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...36
Powered by FlippingBook