Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 4, 1992 - page 2

INNEHALL
Redaktionellt
3
Fallbeskrivning
3
Kvalitetsspecifikationer
4
Reykjavikkongressen
5
Nordkems nya strategiområden
9
Vi debatterar
11
Vad är ditt analyssvar värt?
14
Baltic Congress
17
Kvalitetshandbok
21
Vad är ackreditering
25
.Produktnyt
29
Redaktionskommitte för KLINISK KEMI l NORDEN
NFKK
Docent
T.
Veigar Gudmundsson
Klinisk-kemiska laboratoriet, Landsspitalinn
IS-101 Reykavik
Island
Telefon : lnt. +354 1 60 19 71
Telefax: lnt. +354 1 60 15 19
Nordkam
Bitr. sekretariatschef Arno Nyberg
Nordiskt samprojekt för klinisk kemi
stengårds sjukhus
Norra Hesperiagatan 23 A
SF-00260 Helsingfors
Finland
Telefon : lnt. + 358
O
40 91 78
Telefax : Int. + 358 O 44 25 91
Danmark
Overlrege Palle Wang
Klinisk-kemisk afdeling
Odense Sygehus
DK-5000 Odense C
Danmark
Telefon: lnt. +45 66 11 33 33 lokal 2839
Telefax: lnt. +45 66 13 28 54
Finland
Professor llkka Penttilä
Avdelningen för klinisk kemi
Kuopio universitetscentralsjukhus
SF-702 10 Kuopio
Finland
Telefon : lnt. +358 71 17 31 50
Telefax: lnt. + 358 71 17 32 00
Island
Cand . Pharm. Leifur Franzson
Dept of Clinical Chemistry
Borgarspitalinn Fossvogi
IS-108 Reykjavik
Island
Telefon: lnt. + 354 1 69 66 00
Telefax : In
t.
+ 354 1 69 63 63
Norge
Overlege Tor-Arne Hagve
Klinisk-kjemisk avdeling
Rikshospitalet
Pilestedet 32
N-0027 Oslo 1
Norge
Telefon : Int. + 47 2 86 70 10
Telefax: Int. +47 2 86 70 29
Sverige
Docent Kristoffer Hellsing
Avdelningen för klinisk kem i
Akademiska sjukhuset
S-751 85 Uppsala
Sverige
Telefon : lnt. +46 18 66 42 67
Telefax: lnt. +46 18 54 96 23
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...36
Powered by FlippingBook