Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 4, 1992 - page 6

NORDKBM Projekt 5/89
Medical Need for Quality Specifications in Clinical Laboratories
Nordkemimrs om KVALITETSSPECIFIKATIONER före Reykjavikkongressen
Man skulle kunna överföra ett folkligt talesätt:
"Det går väl an att säga tulipanaros - men
gör'na'' till att gälla kvalitet på kliniskt kemiska
laboratorier. Det
är
många som länge talat om
kvalitet men få som i praktisk gärning tagit reda
på vilken kvalitet som krävs och hur man skall
garantera denna kvalitet. Det saknas till och
med en enhetlig terminologi, så olika personer
menar olika saker med ordet kvalitet.
Den analytiska kvaliteten
är
relativt lätt att
mäta och det är därför ej förvånande att klinis–
ka kemister arbetat med kvalitet mycket längre
än de kliniska kollegerna som först de senaste
åren (RelmanA S. Assessment and accountabil–
ity. The third revolution in medical care. New
Engl
J
Med 1988; 319:1220-2) mer allmänt fått
upp ögonen för problemen. Att man nu håller
på att passera mognadsprocessen är emellertid
glädjande eftersom det blir möjligt, på ett helt
annat sätt, att föra en fruktbärande dialog. In–
dustrin har för årtionden sedan varit medveten ·
att man inte
kan
köpa och sälja produkter och
tjänster utan att ha kvalitetskriterier. Detta har
nu också börjat att gå upp för Sjukvården när
marknadskrafterna successivt tar över.
Man bör specificera vilken kvalitet man vill att
analysresultaten skall ha. Det kan göras på oli–
ka sätt, exempelvis utifrån: l) den kliniska situa–
tionen b) data om en patient- eller referens–
grupps inomindividvariation c) den analytiska
metodens prestanda. Utifrån specifikationerna
utformar man sedan sitt kvalitetssäkringssys-
4
tem. Det är om detta som NORDKEM-kursen
före Reykjavik-kongressen handlar.
Kursens innehåll framgår av kongressens tredje
"circular" eller av inbjudningsbrev som genom
Nordkem sänts ut till de nordiska kliniskt kemi–
ska laboratorierna. Kursspråk är engelska. Ti–
den för anmälan till Nordkems sekretariat går
ut 15mars men pröva gärna att anmäla Dig även
senare, det kan ha blivit återbud.
Kursen är förlagd till Hvanneyri, Borgarfjörour
(150 km norr om Reykjavik) och startar efter–
middagen söndag den 9 augusti och pågår till
lunch på tisdag. Inkvartering ordnas från lör–
dag för dem soin vill utnyttja apexbiljett. Priset
för kursen, inkluderande resa från och till Rey–
kjavik och inkvartering med mat är SEK 2900
för delat rum och SEK 3200 för enkelrum. Kur–
sen ger också möjlighet att se en intresant del av
Island.
V
ä
l k
o m m e n
t
i
l l k
u r s e n!
Institutionen för klinisk kemi
Akademiska sjukhuset
S-751 85 UPPSALA, Sverige
Tel. +46
18 664243
Fax. +46
18 552562
Cari-Henric de Verdier
Klinisk kemi
i
Norden l, 1992
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...36
Powered by FlippingBook