Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 29, 2017 - page 16

16 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 3 2017
ringa betydelse för cystatin C-halten. Även GFR-
fördelningen och sjukdomspanoramat i populationen
påverkar ekvationen. Generellt kan sägas, att en ekva-
tion är desto bättre på att estimera GFR i en annan
population, ju mer denna population liknar den från
vilken ekvationen genererades.
Cystatin C-baserade ekvationer
Om man med hjälp av valideringsresultat skall
rekommendera en cystatin C-baserad GFR-esti-
meringsekvation för bl.a. en nordisk/skandinavisk
population så blir det CAPA-ekvationen (Cauca-
sian, Asian, Pediatric and Adult) [9], se Faktaruta 1.
Denna rekommendation grundas ffa. på ekvationens
generellt goda noggrannhet, men också på att den är
skapad med hänsyn tagen till ovanstående fem fak-
torer (A-E), som avgör hur en estimeringsekvation
fungerar i olika populationer. CAPA-ekvationen är
således genererad med användning av internationella
referensmaterial spårbara till den internationella
cystatin C-kalibratorn [6-9]. Det är också fastslaget,
att sju vanligen använda, kommersiellt tillgängliga,
automatiserade metoder för cystatin C-bestämning
är utbytbara, när det gäller tillämpningen av CAPA-
ekvationen för humant serum/plasma [9]. CAPA-
ekvationen är skapad med användning av en popula-
tion bestående av både vuxna och barn och fungerar
därför för patienter i alla åldrar. För att CAPA-
ekvationen skulle kunna fungera väl i olika etniska
populationer genererades den i en blandad kaukasisk-
asiatisk population och eftersom det tidigare är visat,
att cystatin C-halterna i en afro-amerikansk popula-
tion inte starkt avviker från värdena i en kaukasisk
amerikansk population, till skillnad från kreatinin-
halterna [13], kan CAPA-ekvationen förväntas vara
mindre beroende av etnicitetsöverväganden än de
flesta andra GFR-ekvationer. CAPA-ekvationen base-
ras till största delen på GFR-värden erhållna genom
mätning av iohexol-clearance, som i en systematisk
översikt ansetts som ett acceptabelt alternativ till
gold standard, renalt clearance av inulin, som mått
på GFR [1, 10]. Eftersom iohexol inte är radioaktivt
kan metoden användas för att mäta GFR hos barn och
potentiellt gravida kvinnor, vilket inte är lämpligt när
det gäller metoder som baseras på radioaktiva sub-
stanser. Eftersom bruket av iohexol vid mätning av
GFR är under kraftig tillväxt internationellt [14, 15],
kommer också noggrannhetskriterierna för CAPA-
ekvationen att gynnas av detta.
Den amerikanska samarbetsorganisationen Chro-
nic Kidney Disease Epidemiology Collaboration har
också tagit fram en cystatin C-baserad ekvation
(CKD-EPI
CysC
) under användning av internationella
referensmaterial spårbara till den internationella cys-
tatin C-kalibratorn [16], se Faktaruta 1. Denna ekva-
tion är dock mer komplex än CAPA-ekvationen och
kräver könsidentifiering. CKD-EPI
CysC
är dessutom
framtagen ur en population som är mindre varierad
Faktaruta 2
Bästa sättet att estimera GFR
Estimera GFR med hjälp av CAPA
CysC
och LM-REV
Krea
. Båda dessa ekvationer kan användas för
både barn och vuxna.
Beräkna medelvärdet, eGFR
Medel
, av eGFR
CysC
och eGFR
Krea
.
Om eGFR
CysC
och eGFR
Krea
överensstämmer (t.ex. om skillnaden är <30% av medelvärdet), är eGFR-
Medel
tillförlitligt. För att tillförlitligheten hos eGFR
Medel
ska kunna bedömas i det enskilda fallet bör
också svar på eGFR
CysC
och eGFR
Krea
vara tillgängliga.
Avviker eGFR
CysC
och eGFR
Krea
≥30% kan skillnaden bero på kända faktorer utöver GFR, som påverkar
estimaten. Det gäller ffa. avvikande muskelmassa och köttmåltider för kreatinin och högdosbehandling
med glukokortikoider för cystatin C. Om sådana faktorer upptäcks, använd enbart den GFR-ekvation,
som inte påverkas av dessa faktorer.
Om sådana faktorer inte upptäcks, använd eGFR
Medel
och notera att krympt-por-syndrom kan före-
ligga om eGFR
CysC
/eGFR
Krea
-kvoten är <0.6.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...44
Powered by FlippingBook