Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 29, 2017 - page 14

14 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 3 2017
Hur väljer man den bästa cystatin C-baserade
estimeringsekvationen för GFR?
Anders Grubb, Klinisk kemi, Institutionen för Laboratoriemedicin,
Lunds universitet, 22185 Lund, Sverige
Ulf Nyman, Institutionen för translationell medicin, Divisionen för medicinsk radiologi,
Lunds universitet, 20502 Malmö, Sverige
Jonas Björk, Arbets- och miljömedicin, Institutionen för Laboratoriemedicin,
Lunds universitet, 22185 Lund, Sverige
Introduktion
Det är allmänt accepterat att kliniska laboratorier
inte enbart skall rapportera cystatin C och kreatinin
uttryckt i masskoncentrationer (mg/L respektive
µmol/L) utan också vilka estimat för glomerulär
filtration (eGFR) i ml/min/1,73 m
2
, som dessa hal-
ter motsvarar [1]. Eftersom det finns ett stort antal
cystatin C- och kreatinin-baserade GFR-ekvationer
beskrivna i litteraturen, kan det upplevas som svårt,
eller omöjligt, att välja ”bäst” ekvation. ”Bäst” betyder
i detta sammanhang, att den valda ekvationen skall
ha högst noggrannhet (”accuracy”) i den population
av patienter, som laboratoriet undersöker [1]. Nog-
grannheten av eGFR styrs av det systematiska felet
(bias) och det slumpmässiga felet (precisionen) och
uttrycks vanligtvis som andelen skattningar som
ligger inom ±30% av uppmätt GFR (mGFR), vilket
benämns ekvationens P30-värde [1, 2]. Ju högre
P30-värde, desto färre ”stora fel” och desto bättre
estimeringsekvation.
Validering av estimeringsekvationer bör utföras på
annan population och i annat laboratorium än den
där ekvationen utvecklades s.k. extern validering [1].
Även om extern validering bidrar med viktig infor-
mation vid valet av ekvation så är det en rad andra
faktorer som man också måste ta hänsyn till för att
kunna välja ”bästa” ekvation [3].
De faktorer som påverkar hur bra olika cystatin
C-baserade estimeringsekvationer fungerar för en
population är:
A. Användning, eller brist på användning, av refe-
rens-material (”kalibratorer”) spårbara till den
internationella cystatin C-kalibratorn, ERM-
DA471/IFCC, vid bestämning cystatin C-halter.
B. Bruk av metoder för bestämning av cystatin
C-halter som är, eller inte är, utbytbara, (”com-
mutable” på engelska) avseende det internationella
referensmaterialet (”kalibratorn”).
C. Bruk av clearancemetod att invasivt mäta GFR.
D. Bruk av olika statistiska metoder för att generera
GFR-ekvationer.
E. Bruk av olika populationer för att generera GFR-
ekvationer.
Motsvarande resonemang kan också tillämpas i valet
mellan olika kreatininbaserade formler, och beskrivs
mer i detalj i följande avsnitt.
Referensmaterial för cystatin C-analyser
Internationella referensmaterial för kreatinin har
varit tillgängliga sedan 2006 [4, 5] och för cystatin
C (ERM-DA471/IFCC) sedan 2010 [6-8]. Detta har
gjort det möjligt för diagnostikabolag att erbjuda
cystatin C metoder baserade på denna kalibrator [9],
vilket har resulterat i minskad variation mellan olika
metoder för bestämning av cystatin C, som rappor-
terats av bl.a. Equalis AB i Sverige (
.
Anders Grubb
Ulf Nyman
Jonas Björk
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...44
Powered by FlippingBook