Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 29, 2017 - page 15

Klinisk Biokemi i Norden · 3 2017
 | 15
Dock finns det fortfarande, år 2017, diagnostikabolag
som ännu erbjuder metoder för cystatin C, som inte
bygger på referensmaterial spårbart till den interna-
tionella cystatin C-kalibratorn ERM-DA471/IFCC.
Utbytbarhet (commutability)
mellan olika metoder
Även om korrekta referensmaterial används i olika
metoder för bestämning av cystatin C, innebär detta
inte automatiskt, att samma resultat erhålles med
de olika metoderna. Man måste därför först kon-
trollera, att metoderna är utbytbara (commutable)
med avseende på referensmaterialet. Detta innebär,
att om man ska testa om två metoder, A och B, är
utbytbara, så måste man analysera cystatin C-halten
i ett antal patientprover med båda metoderna under
användning av samma referensmaterial och jämföra
de erhållna värdena. Är dessa värden överensstäm-
mande, är metoderna utbytbara (commutable). Utbyt-
barhet är testat för många immunologiska metoder
och gäller för de flesta, men inte för alla. Det finns
t.ex. ELISA-metoder, som inte är utbytbara mot flera
andra typer av metoder för cystatin C-bestämningar.
Referensmetoder för att mäta GFR
Att mäta GFR med olika invasiva metoder ger inte
exakt samma värde för de olika metoderna [1, 10].
Detta resulterar i olika bias och precision, och därmed
noggrannhet, för en ekvation, som genererats under
användning av en typ av referensmetod, och sedan
testas i externa valideringar där andra sätt att mäta
GFR används. För varje metod att mäta GFR kommer
den externa valideringen att ge olika noggrannhet
även om exakt samma population används för den
externa valideringen. Olika metoder att invasivt mäta
GFR har undersökts med avseende på om de kan
ersätta renalt clearance av inulin, som är den mest
allmänt accepterade metoden (s.k. gold standard) att
mäta GFR [1, 10]. Flera sådana godkända/accepterade
metoder finns, t.ex. plasma-clearance av iohexol och
51
Cr-EDTA samt renalt clearance av
51
Cr-EDTA eller
125
I-iotalamat, men de ger inte exakt överensstäm-
mande värde på GFR [1, 10]. GFR-ekvationer som
genereras under användning av metoder för att mäta
GFR, som är undermåliga, t.ex. endogent kreatinin-
clearance [1, 10], bör naturligtvis aldrig användas.
Statistiska metoder
Olika statistiska metoder för att generera GFR-
ekvationerna, och olika matematiska formuleringar
av ekvationerna påverkar deras egenskaper. Man
kan t.ex. använda tröskelvärden för cystatin C eller
kreatinin och tillåta att ekvationerna ser olika ut
över och under dessa tröskelvärden. Var man pla-
cerar dessa tröskelvärden kan ha stor betydelse för
hur bra ekvationerna blir på att estimera sänkta res-
pektive normala GFR-värden. De kreatininbaserade
ekvationerna Lund-Malmö reviderad (LM-REV) och
CKD-EPI är typexempel på detta [11, 12].
Populationer
Olika populationer kan användas för att generera
ekvationer, som estimerar GFR och detta påver-
kar de erhållna ekvationerna. Påverkan blir större
för kreatinin-baserade ekvationer än för cystatin
C-baserade, eftersom faktorer som kön, ålder och
etnicitet är starkt associerade med muskelmassa och
därmed kreatininhalten, medan samma faktorer har
Faktaruta 1
Cystatin C-baserade GFR-estimeringsekvationer
CAPA (genererad från en population av barn och vuxna)
eGFR = 130 × cystatin C
-1,069
× ålder
-0,117
- 7
CKD-EPI (genererad från en population av enbart vuxna)
Om cystatin C ≤0,8 mg/L:
eGFR = 133 × (cysC / 0,8)
–0,499
× 0,996
Ålder
× 0,932 (om kvinna)
Om cystatin C >0,8 mg/L:
eGFR = 133 × (cysC / 0,8)
–1,328
× 0,996
Ålder
× 0,932 (om kvinna)
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...44
Powered by FlippingBook