Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 29, 2017 - page 24

24 | 
Klinisk Biokemi i Norden · 3 2017
Håndtering af interferens på thyroideahormon­
assays på Siemens Dimension Vista 1500
Pia Bükmann Larsen & Betina Klint Nielsen
Klinisk Biokemisk Afdeling, Slagelse-Næstved-Nykøbing F. Sygehuse
En af de fornemste opgaver for klinisk biokemiske
afdelinger er at sikre, at de svar, klinikerne får, er så
korrekte som muligt. I 2013 erstattede Dimension
Vista 1500 (Siemens Diagnostics, Denmark) Cobas
(Roche Diagnostics, Denmark) på Slagelse, Næstved
og Nykøbing Falster Sygehuse. I alt drejer det sig om
seks instrumenter fordelt på de tre matrikler. Siden
implementeringen har Klinisk Biokemisk Afdeling
(KBA) modtaget en række henvendelser fra klinikere
vedrørende thyroideaprøvesvar, der ikke har passet
med de pågældende patienters klinik. Uoverensstem-
melse mellem koncentrationen af frie thyreoidea-
hormoner målt på forskellige assays er et velkendt
problem [1]. Denne artikel er et oplæg til diskussion
om håndtering af interferens formentlig udløst af
heterofile antistoffer.
Interferens i immunoassays
Antistofbaserede undersøgelser er særligt anvende-
lige til bestemmelse af koncentrationen af stoffer,
der forekommer i meget små mængder i blodet [2].
Immunoassays er qua deres opbygning påvirkelige
af antistofudløste former for interferens, herunder
heterofile antistoffer. Bjerner og Nustad omtaler
heterofile antistoffer som humane antistoffer rettet
mod antistoffer fra dyr [2]. Tate & Ward anvender
definitionen
“…natural antibodies and autoantibodies
that are poly-reactive against heterogeneous, poorly
defined antigens of different chemical composition
and generally show low affinity, weak binding”
[3].
Bolstad et al. beskriver heterofile antistoffer som ”
endogenous antibodies that bind assay antibodies
og lægger vægt på, at antistoffer mod dyreantistoffer
(heterofile antistoffer) forekommer hos personer uden
kendt eksponering for dyreantistoffer, men at studier
tyder på, at der alligevel er tale om en antigendrevet
proces [4]. Heterofile antistoffer er rapporteret som
årsag til interferens i immunassays fra en række
leverandører. Derudover er der til streptavidin-
biotin-baserede immunoassays knyttet en risiko for
interferens af biotin (vitamin B7) givet i terapeutisk
øjemed eller indtaget på patientens eget initiativ [5,
6]. Platformene til måling af TSH, frit T3 (fT3) og frit
T4 (fT4) på Dimension Vista er streptavidin-biotin-
baserede [7-9].
Når interferens får alvorlige kliniske
konsekvenser
Ukorrekte analysesvar kan udløse overflødige under-
søgelser og behandling af raske og skaber mistillid
blandt klinikerne til laboratoriets analysesvar. Rot-
mensch & Cole har beskrevet alvorlige eksempler
på fejlmåling på grund af heterofile antistoffer, hvor
tolv kvinder blev overbehandlet på baggrund af falsk
forhøjede hCG-målinger og mistanke om choriocar-
cinom [10]. Også i Danmark har falsk forhøjede hCG-
målinger haft kliniske konsekvenser [11].
Herunder præsenterer vi to patientcases, hvor der
er påvist interferens på Dimension Vista’s thyroidea-
assays. Patienterne har givet mundtligt samtykke til,
at deres historier bliver bragt
1
.
Case I
En 40-årig mand henvistes i november 2014 til endo-
krinologisk vurdering på baggrund af vedvarende
forhøjet fT3 på trods af tablet Thycapzol® (thiamazol)
20 mg dagligt og normal TSH. fT4 havde ligeledes
været forhøjet, men var faldet til nærnormal værdi
under Thycapzol®-behandling. Patienten var asymp-
1 PBL, telefonsamtale d. 17.02.2017.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...44
Powered by FlippingBook