Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 29, 2017 - page 17

Klinisk Biokemi i Norden · 3 2017
 | 17
än den population som användes för att generera
CAPA-ekvationen och innehåller inga barn. Refe-
rensmetoden som användes var
125
I-iotalamat [16],
ett äldre joniskt kontrastmedel som, i motsats till det
icke-joniska iohexol, har en viss tubulär sekretion
[17, 18] som kan leda till överskattning av njurfunk-
tionen, vilket i sin tur kan påverka GFR ekvationens
funktion. Trots att CKD-EPI
CysC
är mer komplex än
CAPA-ekvationen ger den inga fördelar beträffande
noggrannhet när den testades i europeiska vuxen-
populationer [9, 19-22]. Med tillgång till primärdata
i ett publicerat barnmaterial från Stockholm [23]
visade sig CAPA ha något högre noggrannhet än
CKD-EPI
CysC
. (P30-värden på 86% respektive 84%).
Det har givetvis beskrivits fler än de två ovanstå-
ende cystatin C-baserade GFR-ekvationerna, men
ingen av dessa har visat sig generellt bättre beträf-
fande noggrannhet och de har också andra svagheter
enligt ovanstående bedömningsgrunder (A-E) för hur
estimeringsekvationer fungerar i olika populationer.
Att kombinera cystatin C- och kreatinin-baserade
ekvationer ger bäst resultat
Det bör påpekas att cystatin C-ekvationer i allmän-
het inte ger bättre GFR-estimering än kreatininba-
serade ekvationer, innehållande termer för etnicitet,
kön och ålder, för de flesta populationer [1, 19]. Den
generellt bästa estimeringen av GFR kräver, att både
en cystatin C- och en kreatinin-baserad ekvation
används, varvid medelvärdet av dessa estimeringar,
eGFR
Medel
, i de flesta fall har högre noggrannhet än
eGFR
Krea
och eGFR
CysC
[16, 24-31]}. Det finns visser-
ligen s.k. kombinationsformler som innehåller både
cystatin C och kreatinin [16], men sådana formler
har inga uppenbara fördelar jämfört med att använda
medelvärdet. Användning av separata formler för
eGFR
Krea
och eGFR
CysC
möjliggör dessutom diagnos
av krympt-por-syndromet, med dess höga mortalitet
[32-35]. Om man tillämpar ovanstående kriterier för
att bedöma vilken kreatinin-baserad ekvation, som är
kliniskt mest lämpad att komplettera CAPA-ekvatio-
nen, blir det den reviderade Lund-Malmö-ekvationen
(LM-REV) [11, 36-38]. Den är genererad i en stor
skandinavisk population med GFR mätt som iohexol-
clearance och med bruk av en kreatininmetod med
ett referensmaterial spårbart till den internationella
kreatinin-kalibratorn. Den är användbar för både
vuxna och barn [1, 38] och har i direkta jämförelser i
skandinaviska populationer och i en tysk äldrepopu-
lation visat bättre noggrannhet än den internationellt
ofta använda CKD-EPI
Krea
-ekvationen [36, 37, 39, 40].
Det, enligt vår bedömning, bästa sättet att estimera
GFR när både cystatin C och kreatinin finns att tillgå
är sammanfattat i faktaruta 2.
Referenser
1. SBU. Statens Beredning för Medicinsk Utvär-
dering. Skattning av njurfunktion. En syste-
matisk litteraturöversikt) SBU Rapport 214.
2012-12-05
f432cbce7ad454dbf3040627371951a/njurfunk-
tion.pdf
2. Stevens LA, Zhang Y, Schmid CH. Evalua-
ting the performance of equations for esti-
mating glomerular filtration rate. J Nephrol
2008;21:797-807.
3. Grubb A. Cystatin C as a multifaceted biomar-
ker in kidney disease and its role in defining
"Shrunken Pore Syndrome". In: Edelstein CL
ed. Biomarkers of Kidney Disease. London:
Elsevier. 2016:225-40.
4. Levey AS, Coresh J, Greene T, Stevens LA,
Zhang YL, Hendriksen S, et. al. Using stan-
dardized serum creatinine values in the modi-
fication of diet in renal disease study equation
for estimating glomerular filtration rate. Ann
Intern Med 2006;145:247-54.
5. Myers GL, Miller WG, Coresh J, Fleming J,
Greenberg N, Greene T, et. al. Recommenda-
tions for improving serum creatinine measu-
rement: a report from the LaboratoryWorking
Group of the National Kidney Disease Educa-
tion Program. Clin Chem 2006;52:5-18.
6. Blirup-Jensen S, Grubb A, Lindstrom V,
Schmidt C, Althaus H. Standardization of
Cystatin C: development of primary and
secondary reference preparations. Scand J Clin
Lab Invest Suppl 2008;241:67-70.
7. Grubb A, Blirup-Jensen S, Lindstrom V,
Schmidt C, Althaus H, Zegers I. First certi-
fied reference material for cystatin C in human
serum ERM-DA471/IFCC. Clin Chem Lab
Med 2010;48:1619-21.
8. Zegers I, Auclair G, Schimmel H, Emons H,
Blirup-Jensen S, Schmidt C, Lindström V,
Grubb A, Althaus H. Certification of cysta-
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...44
Powered by FlippingBook