Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 19, 2007 - page 20-21

20
| 2 | 2007
Klinisk Biokemi i Norden
21
| 2 | 2007
Klinisk Biokemi i Norden
(Fortsat fra side 19)
Tabell 1. Rekommendationer för
användning och tolkning av plas-
manivåer av BNP och NT-proBNP enl
den svenska konsensusgruppen 2006
Diagnostik vid misstänkt hjärtsvikt
• Användandet av BNP eller NT-proBNP förbät-
trar diagnostiken vid misstanke om hjärtsvikt
jämfört med idag tillämpad klinisk diagnostik
• BNP och NT-proBNP ska inte användas
ensamt, utan tillsammans med klinisk bedöm-
ning enligt rådande rekommendationer
• Det största diagnostiska värdet av BNP och
NT-proBNP ses hos patienter med obehandlad
misstänkt hjärtsvikt och hos dessa har BNP
och NT-proBNP ett högt negativt prediktivt
värde och den diagnostiska nyttan av analy-
sen är därför att utesluta hjärtsvikt.
• Lämpliga beslutsgränser för att utesluta hjärt-
svikt på akutmottagningen
- BNP < 100 ng/L talar starkt emot hjärtsvikt
- NT-proBNP < 300 ng/L talar starkt emot
hjärtsvikt
• I öppenvården bör övre referensvärdena i den
friska populationen användas som besluts-
gränser – ett värde som är lägre än de övre
referensvärdet talar starkt emot hjärtsvikt.
Screening hos icke-symptomatiska
• Beslutsgränser med acceptabel sensitivitet ger
för låg specificitet
• Screening av icke-symptomatiska kan i dags-
läget inte rekommenderas
Prognostik vid hjärtsvikt
• BNP och NT-proBNP är starka och obero-
ende prognostiska markörer hos patienter med
såväl mild, måttlig som svår hjärtsvikt. Risken
ökar påtagligt för sjukhuskrävande vård och
död med ökande nivåer
Monitorering och behandlingsstyrning vid
hjärtsvikt
• Nivåerna av BNP och NT-proBNP sjunker
vid framgångsrik behandling, men tillräck-
ligt vetenskapligt underlag för rutinmässigt
användande av BNP och NT-proBNP för
monitorering och behandlingsstyrning saknas
i dagsläget.
Akut kranskärlssjukdom
• Nivåer av BNP och NT-proBNP är starkt
associerade till mortalitet och framtida risk
för hjärtsvikt hos patienter med akut koronart
syndrom. Risken för död ökar med ökande
värden. Normala värden är förenade med låg
mortalitet på kort och lång sikt
• Underlag för val av behandling utifrån för-
höjda BNP och NT-proBNP värden saknas.
Tabell 2. Några faktorer utöver hjärs-
vikt som påverkar plasmanivåerna
av BNP och NT-proBNP
Faktorer som ger höjda koncentrationer
• Stigande ålder
• Kvinnligt kön
• Annan hjärtsjukdom
- Akut kranskärlssjukdom
- Takyarytmier, inkl. förmaksflimmer
- Klaffel, t.ex aortastenos, mitalisinsufficiens
- Cardiomyopati
- Vänsterkammarhypertrofi
• Hypertoni
• Lungsjukdom, lungembolism, pulmonell
hypertension
• Njurinsufficiens
• ”Critical illness”
• Thyreotoxicos
Faktorer som ger sänkta koncentrationer
• ACE-hämmare, Angiotensin II-blockerare
• Betablockerare (på lång sikt)
• Diuretika
• Obesitas
Tabell 3. Förslag till reviderade rek-
ommendationer för användning och
tolkning av plasmanivåer av BNP
och NT-proBNP
Diagnostik vid misstänkt hjärtsvikt
• BNP och NT-proBNP ska inte användas ensamt,
utan alltid tillsammans med klinisk bedömning
där man övervägt alternativa orsaker till förhöjt
BNP eller NT-proBNP
• Användandet av BNP eller NT-proBNP förbät-
trar diagnostiken vid misstanke om hjärtsvikt
jämfört med idag tillämpad klinisk diagnostik
och bör analyseras hos alla patienter med akut
dyspné
• Lämpliga beslutsgränser för att utesluta (rule-
out) hjärtsvikt på akutmottagningen
- BNP < 100 ng/L
- NT-proBNP < 300 ng/L
• Lämpliga beslutsgränser för att diagnosticera
(rule-in) hjärtsvikt på akutmottagningen
- BNP >400 ng/L
- NT-proBNP <50 år >450 ng/L
50-75 år >900 ng/L
>75 år >1800 ng/L
• I öppenvården bör de övre referensvärdena i
den friska populationen användas som besl-
utsgränser för att utesluta (rule-out) hjärtsvikt.
I avvaktan på bättre underlag rekommende-
ras ovan gränser för diagnostik (rule-in) av
hjärtsvikt
Screening hos icke-symptomatiska
• Beslutsgränser med acceptabel sensitivitet ger
för låg specificitet
• Screening av icke-symptomatiska kan i dagslä-
get inte rekommenderas
Prognostik vid hjärtsvikt
• BNP och NT-proBNP är starka och oberoende
prognostiska markörer hos patienter med såväl
mild, måttlig som svår hjärtsvikt. Risken ökar
påtagligt för sjukhuskrävande vård och död
med ökande nivåer
Monitorering och behandlingsstyrning vid
hjärtsvikt
• Nivåerna av BNP och NT-proBNP sjunker vid
framgångsrik behandling. Det börjar finnas ett
visst vetenskapligt stöd för rutinmässigt använ-
dande av BNP och NT-proBNP för monitorering
och behandlingsstyrning
Akut kranskärlssjukdom
• Nivåer av BNP och NT-proBNP är starkt asso-
cierade till mortalitet och framtida risk för
hjärtsvikt hos patienter med akut koronart syn-
drom. Risken för död ökar med ökande värden.
Normala värden är förenade med låg mortalitet
på kort och lång sikt
• Underlag för val av behandling utifrån förhöjda
BNP och NT-proBNP värden saknas.
Referenser
(1) Jernberg T, Boman K, James S, Lindahl B,
Stridsberg M, Swedberg K, Venge P. [BNP
or NT-proBNP should be analyzed in sus-
pected heart failure. Guidelines for ana-
lysis and interpretation]. Lakartidningen
2006 Apr 26;103(17):1289-92, 1295.
(2) Seferian KR, Tamm NN, Semenov AG,
Mukharyamova KS, TolstayaAA, Koshkina
EV, Kara AN, Krasnoselsky MI, Apple FS,
Esakova TV, Filatov VL, Katrukha AG. The
Brain Natriuretic Peptide (BNP) Precursor
Is the Major Immunoreactive Form of
BNP in Patients with Heart Failure. Clin
Chem 2007 May;53(5):866-73.
(3) LamCS, Burnett JC, Jr., Costello-Boerrigter
L, Rodeheffer RJ, Redfield MM. Alternate
circulating pro-B-type natriuretic peptide
and B-type natriuretic peptide forms in
the general population. J Am Coll Cardiol
2007 Mar 20;49(11):1193-202.
(4) Mueller C, Breidthardt T, Laule-Kilian K,
Christ M, Perruchoud AP. The integra-
tion of BNP and NT-proBNP into clinical
medicine. Swiss Med Wkly 2007 Jan
13;137(1-2):4-12.
(5) Alehagen U, Goetze JP, Dahlstrom U.
Reference intervals and decision limits
for B-type natriuretic peptide (BNP) and
its precursor (Nt-proBNP) in the elderly.
Clin Chim Acta 2007 Mar 14.
(6) Jourdain P, Jondeau G, Funck F, Gueffet
P, Le HA, Donal E, Aupetit JF, Aumont
MC, Galinier M, Eicher JC, Cohen-Solal
A, Juilliere Y. Plasma brain natriuretic
peptide-guided therapy to improve out-
come in heart failure: the STARS-BNP
Multicenter Study. J Am Coll Cardiol
2007 Apr 24;49(16):1733-9.
(7) Mueller C, Laule-Kilian K, Schindler
C, Klima T, Frana B, Rodriguez D,
Scholer A, Christ M, Perruchoud AP.
Cost-effectiveness of B-type natriuretic
peptide testing in patients with acute
dyspnea. Arch Intern Med 2006 May
22;166(10):1081-7.
1...,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19 22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39,40-41,...48
Powered by FlippingBook