Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 19, 2007 - page 4-5

4
| 2 | 2007
Klinisk Biokemi i Norden
Hvornår giver to forskellige analysemetoder
samme resultat?
Af Palle Wang
Jo ældre man bliver, jo flere
omveje tager man før man
når frem til des Pudels Kern.
Utålmodige læsere må derfor
springe over mellemstykket og
gå ned til baggrunden for spørgs­
målet nederst på siden.
I begyndelsen af dette år­
hundr­ede meddelte Hewlett
Packard, at man fra 1. novem-
ber 2005 ikke længere ville understøtte HP 1000.
Denne meget robuste computer er kernen i labora-
torieinformationssystemet Labka, som fra en spæd
begyndelse i 1970’erne er vokset til at dække ¾ af
Danmarks klinisk biokemiske afdelinger.
Rygterne vil vide, at HP 1000 sad i spidsen på de
krydsermissiler, som amerikanerne anvendte under
bombardementet af Bagdad i den første Golfkrig.
I denne første rigtige mediekrig kunne vi på CNN
følge missilernes uhyggelige præcision når de styre-
de ind gennem et vindue på tredje sal i et nærmere
udpeget hus. At man så ikke viste de mange gange
de ramte forkert er en anden sag – og fejlskud-
dene skyldtes næppe HP 1000. Men en mulig
forklaring på, at supporten ophørte i 2005 er, at de
fleste krydsermissiler af den model blev brændt af i
Golfkrigen og så var der jo ikke så mange penge i at
opretholde reservedelslager og ekspertise for Hewlett
Packard. Afdelingsledelser rundt om i landet skrev
så pligtskyldig på deres apparaturansøgning: ”For
øvrigt skal vi da bruge 15-20 millioner til et nyt
laboratorieinformationssystem”, men det vandt ikke
større gehør i forvaltningerne, før man begyndte at
skrive breve med noget større bogstaver.
I Vejle Amt blev beslutningen om investering
truffet i 2004 nogenlunde samtidig med reger-
ingens strukturreform, som nedlagde amterne og
indførte fem regioner fra den 1. januar 2007. De
klinisk biokemiske afdelinger i de øvrige amter i det
kommende Region Syddanmark indså hurtigt, at
det ville være en stor fordel at have samme labora-
torieinformationssystem i hele regionen og tanken
vandt gehør både i amternes forvaltning og i den
kommende Region Syddanmarks foreløbige admi-
nistration. Vi udarbejdede derfor i fællesskab en
kravspecifikation og beslutningen om anskaffelse
blev truffet i november 2005.
I den kommende Region Syddanmark var der
seks sygehusenheder, hvoraf flere omfattede både
små og store sygehuse og tre forskellige laborato-
rieinformationssystemer. Og enhver kunne indse, at
jo færre komponentnavne, referenceintervaller og
måder at rekvirere på der var, jo nemmere var det
at implementere og vedligeholde det nye system,
så der begyndte et stort harmoniseringsarbejde på
tværs af amtsgrænserne. Som eksempel på arbej-
dets omfang kan nævnes, at glukose i regionen kan
rekvireres på 236 forskellige måder!
Arbejdet er gået over al forventning godt, og
læger, kemikere og bioanalytikere har ydet en stor
indsats.
Og nu kommer vi så endelig til baggrunden for
det indledende spørgsmål: Vi ved alle, at analyser
udført på forskellige instrumenter med producen-
tens reagenser kan have forskellig analysevariation
og måske endda en vis bias i forhold til reference-
metoden. Når vi nu udstyrer en komponent med
samme navn, samme referenceinterval (hjulpet
af NORIP) og måske endda ender med at ensrette
både den interne og den eksterne kvalitetskontrol,
er analyseresultater fra den ene ende af regionen
så direkte sammenlignelige med resultater udført
i den anden ende af regionen? Er analyser udført
med en analysevariation på 2 % det ene sted, på 4
% et andet sted og måske på 6 % og en lille bias
det tredje sted direkte sammenlignelige eller fører vi
vore klinikere på vildspor?
Det ser vi på i en kommende artikel i Klinisk
Biokemi i Norden.
Can you picture running
your lab without the most
trusted analyzers?
We can’t either.
A9124-7792-A1-4A00
Proven Outcomes in Advancing Diagnostics.
ADVIA
®
,
IMMULITE
®
, VERSANT
,
and
CLINITEK
®
,
the most trusted analyzers
in diagnostics today, are now part of Siemens Medical Solutions Diagnostics’ core
portfolio of innovative instruments and assays. What’s more, by combining the
strengths of Bayer and DPC, along with Siemens’ IT and imaging expertise, we’re
in the unique position to support early, specific, and more efficient diagnostic
solutions to advance personalized healthcare. So, if you’re wondering about our
vision for diagnostics, let us fill you in. We’re quite sure you’ll like the picture.
www.siemens.com/diagnostics
Siemens Medical Solutions Diagnostics
© 2007, Siemens Medical Solutions Diagnostics. All rights reserved.
1,2-3 6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,...48
Powered by FlippingBook