Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 19, 2007 - page 6-7

6
| 2 | 2007
Klinisk Biokemi i Norden
Nytt från NFKK
Jarkko Ihalainen
Nordisk forskning i klinisk
kemi och Nordfond
NFKK har ärvt från tidiga-
re generationer inte bara en
hedersfull vetenskaplig historia
utan också tillgångar för att
stödja nordiskt forskningsamar-
bete. Varje år erbjuder vi flera
tiotusentals kronor till samar-
betsprojekt. De här pengarna bär
namnet Nordfond och härstammar från Nordkem
–samarbetet, som tog slut i mitten av 1990-talet.
Nordkem-historian, redigerad av Erkki Leskinen,
finns på NFKK:s hemsida och ger oss något att
tänka på nu när allt större samarbetsnätverk
behärskar molekylär medicin – även Nobel-priset
lär i fortsättningen delas till grupper i stället för
individer. Borde vi ta gamla idéer från naftalinpåsen
och försöka återuppliva dem?
Sök pengar från Nordfond!
Ansökningsinformationen till Nordfond publi-
ceras i KBN och den finns också på internet (på
NFKK:s hemsida). Innan nya samarbetsorgan pla-
neras skulle det vara skönt att se flera sunda sam-
arbetsprojekt som vi till viss mån kunde stöda från
Nordfond. Under de senaste åren har antalet goda
initiativ inte varit häpnadsväckande högt.
Nordiskt samarbete är mindre resurskrävande
jämfört t.ex. med tväratlantisk forskning. Därför har
man antagligen inte lika stort behov av pengar här i
Norden. Det finns dock många fall där vi kunde lära
oss från grannar mera än från vänner längre borta.
SJCLI som publikationsforum
Antalet manuskript insända till vår nordiska veten-
skapliga tidskrift har ökat. Det fick jag lära mig
under NFKKs styrelsemöte i april av redaktören
Tor-Arne Hagve. Till viss mån bekymrande är att
antalet nordiska manuskipt minskar. Vi hoppas att
det är på grund av ökat publikationsintresse i ännu
mer höggraderade vetenskapliga tidskrifter som
Clinical Chemistry eller Nature. Tyvärr kan vi inte
helt utesluta möjligheten att intresset eller möjlig-
heterna till vetenskaplig verksamhet i klinisk kemi
har minskat i Norden.
Vi på NFKKs styrelse utvärderar möjligheter att
få ett bättre bild av vetenskapens trender i Norden.
Samtidigt vill vi uppmuntra nordiska forskare att
publicera resultaten från sin forskning i vår egen
tidskrift.
Uppdateringar på webbsidan
NFKK:s internet-sida på http://nc.ibk.liu.se/nfkk/
har efter ett litet paus uppdaterats med ny info-
mation. Vi tar gärna emot förslag till fortsat-
ta tekniska, konstnärliga eller innehållsmässiga
förändringar som skulle göra sidorna mera använd-
bara för nordiska kliniska kemister och andra
laboratoriesakkunniga.
Sample Sorting
OLA2500
OLA makes your life easier
- tailored pre-analysis to fit laboratory workflow
Contact OLYMPUS Diagnostica: kontakt@olympus.dk
www.olympus.com
• Intelligent sample sorting to any rack type
• De-capping for selected analysis
• Aliquoting in up to seven additional tubes
• Easy sample tracking
• Automatic archiving
• Unsurpassed speed
Foto: Henrik Alfthan
1,2-3,4-5 8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,...48
Powered by FlippingBook