Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 10, 1998 - page 15

Buckley et al. (24) rapporterade nyligen liknande
resultat för helblod medEDTA och trasylol, men
de uppgav inte vilken typ av rör (glas eller plast)
som använts.
Till skillnad frånANPhar
Nt-ANP
uppvisat god
stabilitetundergängseprovtagningsbetingelser(23,
25, 26).
BNP
förefaller ha högre stabilitet än ANP (24,
26, 27,jfrdock28). En förutsättning äratt proverna
tas i plaströr med EDTA. BNP har till och med
beskrivits vara acceptabelt stabilt i ocentrifugerat
EDTA-blod vid rumstemperatur. Våra egna erfa–
renheter är förenliga med dessa fynd. Från tio
patientervidBjärtmottagningen togsdubbelprover
i 3
mL
plaströr med EDTA (Venoject), vilka läm–
nades omgående till laboratoriet. Ett av de två
proverna centrifugerades omgående och förvara–
des kallt, medan det andra fick stå ocentrifugerat
till nästa morgon (totalt ca 20 h vid rumstempera–
tur).Korrelationenmellanmätvärdena(BNPIRMA,
Shionoria) visade sig varagod, lutning 0,93 (range
80-950 ng/L).
Slutsatsen blir att BNP har kliniskt acceptabel
stabilitet i ocentrifugerade blodprover som tagits i
plaströr med EDTA, även i primärvården.
Erfarenheter inom geriatriken
Såväl symptometdyspne som syndromethjärtsvikt
är välstuderade i de gerontologiskaoch geriatriska
populationsstudierna iGöteborg (H70). Vid 70 års
ålderangav30%avmännenoch36%avkvinnorna
ansträngningsdyspne (vid gång uppför 2 trappor)
(29).Därtill uppvisade ytterligare 15% avmännen
och lO% av kvinnorna tachypne vid undersök–
ningstillfället, dvs. nära hälften av populationen
hade dyspne eller tachypne. Symptomet visade sig
ha låg diagnostisk specificitet: en minoritet av
dessa 70-åringar hade bakomliggande hjärtsvikt
medan44%avmännen och20%avkvinnorna fick
lungsjukdom som diagnos. Avmännen hade 36%
varken hjärtsvikt eller lungsjukdom jämfört med
52% av kvinnorna.
I
den äldre populationen är
således dyspne ospecifikt och är i många fall ett
åldersfysiologiskt fenomen. Risken för överbe–
handling är påtaglig.
Prevalensen av hjärtsviktökarmed åldern, vilket
dokumenterats bl.a. ipopulationsstudierfrånGöte–
borg.
I
studien "1913 års män" var prevalensen av
manifest hjärtsvikt 13% hos 67-åriga män (30).
I
Klinisk Kemi
i
Norden
J,
1998
H70-studienvarprevalensenavmanifesthjärtsvikt
14%vid 75 års ålder (31) och 16%vid 85 års ålder
(32). Emedan diagnosen hjärtsvikt ofta ställs på
ospecifikakliniskasymtomärdock risken för såväl
under- som överdiagnosticering påtaglig. Studier
från primärvård har påvisat att endast 25-50% av
patientermednydiagnosticeradhjärtsvikt behåller
dennadiagnosefterkompletterandeundersökning–
ar (6, 7).
H70-studien har påvisat att hjärtfriska äldre har
låga plasmakoncentrationer av BNP medan äldre
med hjärtsvikt har imedeltal4-5-faldiga ökningar
avkoncentrationen.Högakoncentrationer avBNP
har även visat sig prediktera mortalitet såväl vid
hjärtsvikt som hos individer utan manifest hjärt–
svikt. Dessa observationer kan tala för att BNP är
enmarkör förasymptomatisk vänsterkammardys–
funktion (32).
De slutsatser man kan dra av bl.a. de nämnda
studierna är att mätningar av BNP kan bidra till
förbättrad diagnostik av hjärtsvikt. De kanske kan
vara särskilt värdefulla förmångaäldre, som sällan
erbjuds kompletterande diagnostisk undersökning
med ekokardiografi.
Natriuretiska peptider vid dyspne
I
en studie av äldre (medelålder75 år) som söktepå
sjukhus för akut dyspne kunde analys av BNP
diskrimineramellanpatienter som hade bakomlig–
gande hjärtsvikt eller lungsjukdom som orsak till
dyspnen. Patientermed hjärtsvikt kunde identifie–
rasmed93% sensitivitet och90% specificitet (33).
Författamas slutsats blev att mätning av BNP un–
derlättar diagnostiken vid akut dyspne. En upp–
följande studie har ytterligare stött denna uppfatt–
ning (34).
Mätningavnatriuretiskapeptider isjukvården
Vilken variabel börväljasför kliniskt bruk?
Alter–
nativa variabler för att belysa insöndringen av
natriuretiska peptider i klinisk praxis är idag
•ANP
•Denaminoterminalapeptiden från pro-ANP("Nt–
proANP" eller "nANP") (35, 36)
•BNP.
Den dominerande uppfattningen är f. n. att BNP
ärmest intressant fördiagnostik, terapiuppföljning
och prognosbedömning (37-39). Användbarheten
avBNP-mätning för utredningen av dyspne är väl
81
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook