Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 10, 1998 - page 18

XXVI Nordiska kongressen i klinisk kemi 1998
Trender och smartness
i
Turku
PER SIMONSSON,
Mal
Årets nordiska kongress i klinisk kemi i Turkul
Åbo var i mycket besjälad av den finska kultur av
"smartness" som kännetecknar såvällandets arki–
tektur och design som dess biomedicin. Trots det
ibland kylslagna vädret varmötet en inspirerande
sammankomst med mer än 700 deltagare, tyvärr
med dålig svensk uppslutning. Organisationen var
professionell ochdet socialaprogrammet bra,med
goda möjligheter att se den angränsande skärgår–
den.
Spännande plenarföredrag
Den intellektuella ribban sattes högt varjemorgon
av ett plenarföredrag, totalt fyra till antalet, som
alla visade på spännande utvecklingslinjer. Tonen
slogs an redan första morgonen med ett föredrag
av Erkki Soini, från Wallac, en god representant
för finsk "smartness" inom klinisk kemi. Wallac
jobbar vidarepå framtidens analysprinciper. Soini
PoulAstrup
överlämnar
Astrup-priset till
fr vÅke
Pousette, Lars
BoNielsen, Lars
Hillered och
Elisabeth
Thoreli
i.
84
presenterade teorin - påett förtjänstfullt förståeligt
sätt - för tvåfotonexcitation. Genom att utnyttja
pulserande laser vid en våglängd och sen detek–
tera vid en helt annan kan problemet med bak–
grundsbrus elimineras. Det gör att detektions–
gränsen teoretiskt kan sänkas till enmolekylsnivån.
Volymerna är mikroskopiska.. Om några
år-
när
YAG-lasrars priserna och storlekarna minskat yt–
terligare- är förhoppningen att ett helt nytt analys–
system med simultan bestämning av upp till l
O
olika analyter skall utvecklas, för helamarknaden
från patientnära till storlab.
Jan-Åke Gustafsson, Huddinge, Sverige, tog i
sitt pienaranförande upp sin upptäckt av
östrogenreceptorB (ERB). Ideer och spännande
uppslag haglade från talarstolen närGustafson re–
dogjorde för det internationella samarbete som re–
sulterat i karakteriseringen av den nyfunna vari–
anten av östrogenreceptor. Uppenbarligen är den
Klinisk Kemi
i
Norden 3, 1998
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook