Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 10, 1998 - page 14

Natriuretiska peptider
Peptidfamiljennatriuretiskapeptideromfattar idag
4medlemmar (Tabell 2) varav 3 är förhållandevis
väl definierade vad avser biologiska effekter (17,
18) (Tabell 3).
Tabell 2. Familjen "Natriuretiska peptider"
•ANP: atrial natriuretic peptide ("natriuretisk förrnakspeptid")
lnsöndras framför allt från förrnakenmen även från kamrama
• BNP: brain natriuretic peptide ("natriuretisk kammarpeptid")
Insöndras från framför allt kamrarna
• CNP. Bildas framför allt i hjärna, men även i kärlendotel.
• DNP:
"Dendroaspis
natriuretic peptide"
Tabell 3. De natriuretiska peptidernas biologiska
funktioner
ANP,BNP
Motregulatoriskahormonermotrenin-angiotensinsystemet samt
hämmar sympaticustonus
• insöndras vid
-ökning av blodvolymen
- ökat tryck på hjärtat
• sänker insöndringen av renin, angiotensin II, aldosteron,
katekolaminer, endotelin-1
• antagonister till angiotensin II vad avser
- kärltonus
- aldosteroninsöndring
- rena! återresorption av natriumjon och vatten
• hämmar sympaticustonus genom centralnervösa och perifera
effekter
• kan hämma den mitogena effekten av vissa tillväxtfaktorer
CNP
Reglering av kärltonus
strukturellt uppvisar de natriuretiska peptiderna
stora likheter: en central ringstrukturmed 17 ami–
nosyrordär tvåcysteinrester är förenade i disulfid–
bindning, samt 1-2 sidokedjor. Det totala antalet
aminosyror är 22-38 aminosyror för de nämnda 4
peptiderna.
De natriuretiskapeptidernabildas från propepti–
der genom inverkan av endoproteas. Spjälknings-
ANP
produktema blir dels den biologiskt aktiva natriu–
retiska peptiden, motsvarande den karboxyterrni–
nala delen av propeptiden, dels ett biologiskt inak–
tivt aminoterminalt fragment. Så ger exempelvis
proANP upphov till ANP och till Nt-ANP (Nt
=
aminoterrninalt), ävenbenämntnANP (flera skilda
benämningar finns) (17).
Användning av såväl ekokardiografi som mät–
ning av natriuretiska peptider vid dyspne förorsa–
kad av hjärtsvikt beskrevs 1987 i en avhandling
från Göteborg (19).
Provtagning och provförvaring
En förutsättning för klinisk användning av kliniskt
kemiskamätningarärattdeaktuellakomponenter–
naär stabila iprovet fram till mätningen.Litteratu–
renkring stabiliteten avde natriuretiskapeptiderna
är emellertid motsägelsefull.
För
ANP
beskrevs att den är instabil i prover
tagna och förvarade under en rad skilda förhållan–
den (20). Snabb nedbrytning beskrevs ske i icke–
fryst EDTA-plasma, fr. a. vid rumstemperatur.
Tillsatsav trasylol (Aprotinin)och/ellerfosforami–
don (21) resp. av trasylol och bensamidin (22)
rapporterades leda till minskad nedbrytningshas–
tighet Proverna bör enligt dessa undersökningar
centrifugeras omgåendeoch plasmadärefter kylas
till +4°C eller frysas.
Förprover tagna ipolypropylenrörmedEDTA
(i
några fall också med trasylol) iakttogs mindre
dramatiskakoncentrationsförändringaravANPvid
rumstemperatur än vad som rapporterades i de
ovannämnda undersökningarna. Flertalet prover
uppvisade dock lägre värden jämfört med prover
som frysts omgående efter centrifugeringen (23).
Figur
l.
Aminosyrasekvenserna iANP, BNPochCNP. Fyllda cirklarbetecknarde gemensamma aminosyrorna
(från ref17).
80
Klinisk Kemi
i
Nordeli
3, 1998
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook