Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 10, 1998 - page 11

1
Fallbeskrivning
Ansvarig: GöranLindstedt, Göteborg, fax +4631 41 89 94
Fall
av
dyspne
a
GÖRAN LINDSTEDT,
1
CLAES-HÅKANBERGH,
2
KENNETH CAIDAHL,
3
PER-ARNE
LUNDBERG,
1
THOMASWALLEN
4
1
Institutionen för laboratoriemedicin (Avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin),
2
Hjärt-Lunginstitutionen (Avdelningen för kardiologi och thoraxkirurgi),
3
Hjärt-Lunginstitutionen (Av–
delningen för klinisk fysiologi),
4
lnstitutionen för samhällsmedicin (Avdelningen för geriatrik), Göte–
borgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg.
Sammanfattning. En 57-årig kvinna sökte all–
mänläkare för dyspne. Hon är rökare och har
tidigare bland annat haft upprepade luftvägs–
infektioner,men iövrigt förelåg ingen anamnes
på !ung- eller hjärtsjukdom. Efter klinisk un–
dersökning ansågs patienten ha akut bronkit
och fick antibiotika.Hon förbättrades inte,var–
för man gick vidare med undersökningar av
lungor och hjärta. Misstanke riktades nu mot
bronkialastma, och patienten ordinerades
bronkdilateraode läkemedelsbehandling och
förnyadantibiotikabehandling.Besvärenaccen–
tuerades emellertid, och patienten började gå
upp ivikt. Påmisstankenhjärtsviktpåbörjades
behandling med diuretika. Patienten förbätt–
radesoch skickades för kardiologiskutredning,
vilken gav klara hållpunkter för hjärtsjukdom,
blandannatmedpåtagligtförhöjdkoncentration
av BNP (brain natriuretic peptide). Patienten
erhöllnu- ca. 1/2årsenare-adekvatbehandling
med ACE-hämmare. Sintsatsen blev att mät–
ning av natriuretisk(a) peptid(er) i blodprov,
som tagits tidigt i sjukdomsförloppet, sannolikt
hade lett till ettmeroptimaltomhändertagande
av patienten och mer rationell användning av
sjukvårdens resurser.
Dyspne (andnöd) i vila eller vid ansträngning kan
vara en följd av en rad faktorer som
• lungsjukdom (ex. kronisk obstruktiv lungsjuk–
dom, astma, lungfibros, lungemboli, pulmonell
hypertension, samt emfysem ex. som följd av a
1
-
antitrypsinbrist)
• hjärtsjukdom (ex. koronarinsufficiens, klaffel,
kardiomyopati, arytmi, hjärtsvikt)
• anemi
• obesitas
• brist på fysisk träning
• psykogen hyperventilation
• funktionell orsak, ex. normalt åldrande med sty–
vare bröstkorg.
Symptomet dyspne kan alltså ses vid många
skilda sjukdomstillstånd och har därför lågt dif–
ferentialdiagnostiskt värde,med andra ord lågdia–
gnostisk specificitet. De diagnostiska svårighe–
terna illustreras av följande fall.
Fallbeskrivning
Patienten är en 57-årig kvinna med flerårig rök–
anamnes, som sökte allmänläkare på grund av
dyspne av kort duration. Hon har tidigare haft ett
flertalluftvägsinfektioner av bronkittyp. Iden tidi–
gare sjukhistorien finnerman också genomgången
gynekologisk operation för flera år sedan och
amfetaminbehandlad narkolepsi sedan 20-talet år.
Patienten har tidigare varit helt bjärtfrisk och har
inga andra hjärt-lungsymptom. På klinisk grund
sattes nu diagnosen akut bronkit och patienten
hemskickades med antibiotika.
' Sammanfattning avGrand Round vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 6 oktober 1998
Klinisk Kemi
i
Norden 3, 1998
77
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook