Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 10, 1998 - page 7

KliniskKemi iNorden
Nr3, volym JO, 1998
REDAKTIONELLT
KRISTOFFERHELLSING
En del av hösten har hunnit passera och du strävar
på i ditt arbete. Har du mål och mening med din
verksamhet klar för dig?Har du funderat litet ex–
tra över, vartåt du strävar? Kanske det skulle vara
läge att avslöja dina tankar för oss andra?
Många av er andra sågs vid det nordiska mötet
iÅboffurku. Det blev en framgång för våra finska
kollegor, vilket bland annat beskrivs i detta num–
mer. Tyvärr drabbades jag själv av en långvarig
sjukdom och kunde inte delta. Det är först nu som
jag börjat få initiativkraft och kunnat börja ta i sa–
ker. Tack och lov flyter verksamheten inom KKN
bra även utan min medverkan.
Vidmötet valdes en ny ordförande och styrelse
för NFKK. Välkommen Ebba Nex0! Hoppas du
får ett bra arbetsklimat! För NFKK behövs! Då
behövs också en stark och kompetent ledare för
styrelsen. Jag ochmångamedmig känner oss för–
vissade om att vi har så mycket att vinna på ett
nordiskt samarbete - vi har redan så mycket ge–
mensamt. Detta och många näraliggande tanke–
gångar diskuterar vår avgående ordförande Tor–
ArneHagve i sin artikel i dettanummer.Vi är verk–
ligen honom, hans sekreterare Ludvig Daae och
styrelsen ett stort tack skyldiga.Många initiativhar
-OUYUH
~OT;ift<J351
tagits och påbörjats. Nu gäller det för den styrel–
sen och oss alla andra att arbeta vidare och full–
följa vad man dragit igång.
Självklart måste vi bidra till att ge ideer till
områden för NFKK att verka inom. Vilka ideer–
visioner har du? Meddela dem! Du har ett lämp–
ligt organ i KKN.
Du kommer att se att detta nummer innehåller
att antal intressanta artiklar och rapporter. Och så
ytterligare ett spännande diagnosornråde. Göran
Lindstedt och medarbetare kämpar på och gör en
stor insats. Men varför kommer det inga fall från
andra håll?
Är
det inga andra som ägnar sig åt pa–
tienter och diagnostiken av dem???
Vi har tyvärr haft en del problemmed distribu–
tionen av KKN, speciellt av föregående nummer.
Hoppas nr 3/98 skall nå fram till dig snabbare än
det föregående. Vi har arbetat med distributions–
frågan, har ändrat en del i rutinerna och har en del
andra förslag, men det är ju detta med ekonomin
som också kommer in i bilden.
73
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook