Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 10, 1998 - page 16

dokumenterad (33, 34), se ovan.
Indikationer:
Tabell 4 sammanfattar indikatio–
nerna för dessa mätningar:
Tabe114.Kliniskanvändningavmätningaravnatriuretiska
peptider
• Differentialdiagnostik av (akut) dyspne
• Diagnos av hjärtsvikt
• Uppföljning efter hjärtinfarkt
• Prognosbedömning vid hjärtsvikt och efter hjärtinfarkt
• Inför behandlingmed ACE-hämmare
• Uppföljning av ACE-hämmarbehandling
Slutkommentar
Vid dyspne orsakad av hjärtsvikt är den kliniska
diagnostiken alltså svår. studier, framför allt i
primärvården, har visat att flertalet patienter felak–
tigt fått diagnosen hjärtsvikt. Vanliga orsaker är i
stället lungsjukdom, övervikt, ödem av annan ge–
nes och atypisk angina. De diagnostiska svårighe–
terna var störst när det gällde kvinnliga patienter
(6). Mätning av natriuretiska peptider kan därför
antas få stor betydelse för diagnostik och be–
handlingsuppföljningavpatientermedhjärtsvikt (i
Norge är dessa undersökningar i dag en del av den
kliniskavardagen). Litteraturen är omfattandeoch
svåröverskådlig.Tilldel kansvårigheternaatt tolka
litteraturinformation hänföras till bristfällig stabi–
litet av de biologiskt aktivapeptiderna.Detta leder
till större spridning av mätvärdena än vad som
motsvarar
in vivo
-
förhållandena. Andra orsaker
till tolkningssvårigheter är skillnader mellan stu–
dier i försöksuppläggning och karakterisering av
patientmaterialen med avseende på bland annat
njurfunktionoch läkemedelsbehandling.Det finns
också betydande skillnader i resultat mellan labo–
ratorier som använt metoder från en och samma
leverantör. Det är därför viktigt att snarast initiera
externkvalitetssäkringavmätningarna.Dettaären
viktig uppgift för EQUALIS och andra organisa–
tioner.
Referenser
l . The Task Force on Heart Failure of the European
Society of Cardiology. Guidelines for the diagnosis of
heart failure. Eur Heart J 1995;16:741-51.
2. Anonym. Nya rekommendationer för behandling av
hjärtsvikt. Information från Läkemedelsverket
1996;7(3):17-24.
82
3. BerghCH, LundströmT,SchaufelbergerM. Vårdpro–
gram för vuxna med hjärtsvikt 1997/1998. Göteborg:
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1997:3-13.
4. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Hjärtsvikt
tolkades som täta luftrör. Läkartidningen 1998 ;-
95(26):3104.
5. Thibault GE. Studying the classics. N Engl
J
Med
1995;333:648-52.
6.RemesJ,Miettinen
H,
ReunanenA,PyoralaK.Validity
of clinical diagnosis of heart failure in primary health
care. Eur Heart J 1991;12:315-21.
7. Cowie MR, Struthers AD, Wood DA, Coats AJS,
Thompson SG, Poole-Wilson PA, Sutton GC. Value of
natriureticpeptictes inassessmentofpatientswithpossible
newheart failure inprimarycare. Lancet 1997;350:1347-
51.
8. Dickstein K. Natriuretic peptictes in detectionofheart
failure [Editorial]. Lancet 1998;351:4.
9. American College of Cardiology/American Heart
Association Task Force on Practice Guidelines (Com–
mitteeonEvaluatian andManagementofHeartFailure).
Guidelines for the evaluation and management of heart
failure. Circulation 1995;92:2764-2784.
10. Feigenbaum H. Echocardiography. 5 ed. Philadel–
phia: Lea
&
Febiger 1996.
11.OttoC.Thepracticeofclinical echocardiography. lst
Ed. Philadelphia:W.B. Saunders 1997.
12. Roelandt
J,
Sutherland G, Iliceto S, Linker D, eds.
Cardiac ultrasound. 1st Ed. Edinburgh: Churchill Li–
vingstone 1993.
13. Weyman A. Principles and practice of echo–
cardiography. 2 ed. Philadelphia:Lea
&
Febiger, 1994.
14.ErhardtL,Caidahl K, ErikssonH, PerssonH, Sylven
C, Hjärtsvikt. SoS-rapport 1994:3.
15. Hosenpud
J,
Greenberg B, eds. Congestive heart
failure. l st Ed. NewYork: Springer-Verlag 1994.
16. Braunwald E, ed. Heart disease. A textbook of
cardiovascular medicine. 5th Ed. Philadelphia: W.B.
Saunders 1997.
17. Espiner EA, Richards AM, Yandle TG, Niebolls
MG. Natriuretic hormones. Endocrinol Metab Clin N
Am 1995;24:481-509.
18. Levin ER, Gardner DG, SamsonWK. Mechanisms
of disease: Natriuretic peptides. New Engl
J
Med
Klinisk Kemi
i
Norden. 3, 1998
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook