Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 10, 1998 - page 8

NytfraNFKK
EBBANEX0
NFKK skal i dette nummer fs:;rst og fremmest sige
tak.
En stor tak til vore finske kolleger for en frem–
ragende kongres i Åbo i juni måned. Kongressen
b0d på et fagligt program af meget h0j kvalitet,
fine muligheder for socialt samva:r og en smidig
afvikling af det store arrangement
Na:ste ganger det Norge, der er v<ert. I år 2000
afholdes den XXVII Nordiske Kongres i KLinisk
Kemi i Bergen.
Og så en varm tak til NFKKs afgående form–
and Tor-Arne Hagve, Rikshospitalet, Norge. Ved
kongressen iÅbo togNFKK afskedmed sin form–
and gennem tre årTor-ArneHagve,ogEbbaNexs:;
valgt som ny formand for de na:ste tre år.
Formandsskiftet skete med maner. Ved kong–
resmiddagen, der foregik på Åbo slot, overrakte
Tor-ArneHagvedennye formand et forgyldt cykel–
styrpassendeudstyr,derkan va:re njijdvendigt, når
en ny formand skal have NFKKs styre til at fun–
gere. Den nye formand kvitterede med på styrets
vegneat takkeTor-ArneHagve for den store indsats
som formand, og forrerede ham en digtsamling af
Benny Andersen med den sigende titel "Denne
kommen og gåen".
NFKK er en paraplyorganisation for de nation–
ale selskaber. Det ljijbende arbejde varetages afen
styrelse sammensat af forma:ndene for de nation–
ale selskaber, yderligere et medlem fra hvert afde
fem nordiske !ande, en formand og en sekretrer.
NFKKs opgaver har blandt andet relation til de
nordiske kongresser, til dette tidsskrift, til SICLI
og til uddeling af de midler, der ligger i NORD–
FOND. Etablering af NORDFOND har va:ret en
vigtig opgave i Tor-Arnes formandstid. Fonden
kom i stand,daNORDKEMblev nedlagt (seKKN
1996,
8,
nr.4, 113-4). Fra fonden kan der årligt
uddeles op til ca. 100.000kr. til sts:;tte for nordisk
samarbejde inden for klinisk kemi.Midleme kan
74
Ebba Nexrp er professor
i
klinisk biokemi ved Aarhus
Universitet, Danmark, og overla:ge ved Klinisk
biokemiskafdeling, KHÅrhus UniversitetshospitaLHun
har erfaring med nordisk samarbejde fra medlemskab
afNORDKEMogfra sitforskningsrådsarbejde, bla som
formandfor dennordiske sammenslutningafmedicinske
forskningsråd, NOS-M, Forskningsma:ssigt har hun
hovedsageligt beska:ftiget sig med vitamin Bl2 og med
va:kstfaktoren epidermal growth facto
r.
ss:;ges en gang årligt efteropslagher i bladet. Na:ste
gang bliver i efteråret 1999. Blandt demange an–
dre aktiviteter,der har vreret arbejdetmed igennem
de sidste år, kan nrevnes koordinering af kursus–
virksomhed for uddannelsesss:;gende inden for
specialet, samarbejde med de baltiske !ande og
arbejdemed at etablere en hjernmeside forNFKK.
NFKKvii fortsrette de aktiviteter, Tor-Arne har
iugangsat. Det vii vi g0re samtidigt med, at vi på
andre måder vii forsjijge at udnytte NFKKs
mu1igheder for at sikre på den ene side gensictig
orientering og samarbejde mellem de nordiske
!ande, og påden anden side, at den nordiske klini–
ske kemi kan stå strerkt i international sammen–
hreng.
Klinisk Kemi
i
Norden 3. 1998
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook