Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 10, 1998 - page 9

Jegmener og håper
TOR-ARNEHAGVE
Avtroppende fonnann i NFKK
For tre år siden skrev jeg at «jeg lover å gjji)re så
godt somjegkan,menjeg sverger ikke på at alt vii
bli gjennomf!iSrt»
(1).
Det får v:ere opp til leseren
å vurdere hva det ble til. For meg har tre år som
fonnann iNFKKv<ert viktig, både fordi jeger blitt
bedre kjent med det nordiske milj!iS og fordi jeg
har arbeidet med en rekke spennende saker. Og
ikke minst; jeg har samarbeidet med flinke,
hyggelige og entusiastiske mennesker. Jeg skal
ikke mimre over de tre år, men heller prji)ve å
funderelittom fremtiden. Det ermitt privilegium,
og kanskje også min siste plikt som formann, å
gjji)re det.
Jeg mener bestemt at NFKK er viktig for det
nordiskemilj!iS innen kliniskkjemi, når det gjelder
faglig utviklingogorganisering av faget. Detdreier
segom informasjon,koordinering, felles prosjekter
innen forskning, utvikling og utdanning, og ikke
minst prinsippet om at «Sammen er vi sterke».Vi
har i mange år hatt et fruktbart samarbeide når det
gjelder SJCLI, de nordiske kongresser, Klinisk
Kjemi i Norden og utforming av nordiske reko–
mendasjoner. Jeg håper atdet fortsatt vii v<ere slik.
Men jegmener at vi ikke skal ta det for gitt. Vi vet
for eksempel at SJCLI har probierner med
manuskripttilgangen. Det er et problem de fleste
små, nordisk redigerte tidsskrifter sliter med. For
oss er dog det en mager trji)st. Det faglige ansvar
for SJCLI påligger FKK, altså alle kolleger som
arbeider innen klinisk kjemi i Norden. Når kolle–
ger ikke sender godemanuskripter til SJCLI er det
entenfordidet ikke produseres godemanuskripter,
ellerfordide sendes til andre journaler? Jeg velger
å tro det siste. Jeg mener de tre viktigste faktorer
ved valg av tidsskrift er faglig anseelse, effektiv
manuskriptbehandling og tilh0righet. Det finnes
kanskje intet bedre mål på faglig anseelse enn
«impact factor», dessverre (2). SJCLI har en
impact-faktorpåvel l , hvilketerbedreennde fleste
andre nordi sk redigerte tidsskrift. Clinical
Chemistry har vel2, ogLancet 16! Det er tidligere
Klinisk Kemi
i
Norden 3, 1998
vist at dengjennomsnittlige samlede behandlings–
tid ikke er lengre i SJCLI enn i andre sammen–
lignbare tidsskrifter. Kanskje tvertimot (3). Og så
er det tilh!iSrighet. SJCLI er en viktig del av det
nordiske samarbeidet fordidet er «Vårt» tidsskrift,
og fordi det har v<ert, og er, sentraJt ioppleeringog
utdanning av nordiske kolleger som forskere,
vitenskapetige forfattere, reviewers, redakt0rer og
endog redaksjonssekret<erer. Jeg håper det vii
fortsette slik.
Når det gjelder det faglige innhold (scope) i
SJCLI er det et faktum at det langsomt har dreiet
seg mot fokus på smale og h!iSyspesialiserte nisjer
inne klinisk kjemi ogklinisk biokjemi.Til detteer
å si at det i stor grad er forfatteme som besternmer
innholdet i tidsskriftet. Jeg mener at det b!iSr pub–
liseres flere artikler om klinisk-kjemiske
problemstillinger som opptar oss i hverdagen,
arbeider som vil v:ere nyttig i vår daglige rutine.
Redaksjonen kan signalisere sin oppfatning om
«scope» gjennom «Editorials» og «lnvited
Reviews». Det er ikke nok. Redaksjonen i SJCLI
vilnåbevisst stimulere til publiseringav temahefter
som tar opp mer generelle ornråder innen klinisk
kjemi.Dette vil forhåpentligvis vrere avinteresse
for de fleste lesere og samtidig signalisere
redaksjonens syn på «Scope». Jeg håper at flere
kolleger bidrar med sine gode manuskripter til
SJCLI.
Jeg mener språket kan bli et problem innen
NFKK. Det er imponerende hvordan finner og
islendinger tilpasser seg bruken av dansk, norsk og
75
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook