Klinisk Biokemi i Norden Nr 3, vol. 10, 1998 - page 22

tiska centrifuger och alikvoterare. Lika viktigt är
smarta datorlösningar. Elektroniska rutiner för
beställningar och svar kommer men också bättre
interna lösningar för övervakning av processerna
som blir nödvändiga när instrument kopplas ihop
som moduler. Omkörningar och valideringar av
resultat skall ske alltmer automatiskt. Reflextest–
ningkommer, något somPeterMcNair, Danmark,
jobbat med länge. Beslutstöd med neurala och
probabilistiska nätverk utvecklas.
Sammankoppling av olika datasystem inom
sjukvården ger nya möjligheter att sammanställa
data. Datorerna skall utvecklas från "datakyr–
kogårdar" till"dataträdgårdar" därman med "data
mining" kan finna guldklimpar. Paula
Grönroas
frånÅbo visade t ex påenmycket spännandemöj–
lighet att ge läkarna bättre information genom att
koppla samman laboratoriets datormed sjukhusets
läkemedelssystemoch endatabas över läkemedel–
sinteraktioner inom klinisk kemi. En automatisk
kommentar om möjlig interferens kan på så sätt
kopplas till analysresultatet Finsk smartness, än
en gång!
Några bilder från social samvaro undermötet
88
Bergen år 2000
Nordiskamöten är problematiska till sin natur.De
är ofta för små för att vara heltäckande. De kan bli
repriser av vad som sades på förra årets världs–
kongresser. Och de är samtidigt för stora för att
vara riktigt familjära eller ha förmåga att fokuse–
rade på ett problem. Nordiska kongresser hamnar
lätt mitt emellan de nationella och de internatio–
nella kongresserna. Men det finns tydliga berö–
ringspunktermellan oss nordbor. Demiljöer vi rör
oss i är snarlika, förutsättningarna likaså. Det gör
att vi kan jobba ihop. NFKKs olika initiativ, t ex
för gemensamma referensintervall, är bara ett ex–
empel. Skall vi göradetmåstevi-trots e-post och
WWW - regelbundet träffas och se varann i ögo–
nen.
Är
därtill kvaliteten på mötena på den nivå
somKari Pulkki och Ulf-Håkan Stenman lyckats
uppnå finns det inget hot mot fortsatta nordiska
kongresser. Det är bara att hoppas på lika intres–
sant program år 2000 i Bergen!
Klit1isk Kemi
i
Norden 3,
1998
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook