Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 22, 2010 - page 28

28
| 2 | 2010
Klinisk Biokemi i Norden
Kritiske laboratorieverdier ble definert i
1972 av Lundberg (1), som analyseresultater
som tydet på at pasienten var i umiddel-
bar livsfare med mindre terapi ble iverksatt
umiddelbart. I dag har de fleste klinisk kje-
miske laboratorier rutiner for umiddelbar
varsling av uventede og/eller sterkt patolo-
giske analyseresultater, ringegrenser. Det er
betydelig variasjon mellom de ulike labora-
toriene i Norge med henblikk på hvilke ana-
lyser og analyttkonsentrasjoner som utløser
varsling av rekvirent.
Laboratoriets ansvar etter påvising av kritiske
laboratorieverdier
Laboratorienes vaktberedskap varierer og tolkningen
av hvor langt laboratoriets ansvar strekker seg når
Ringegrenser – stadig behov for konsensus
Kristin M. Aakre og Anne-Lise Bjørke-Monsen
Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssykehus, Bergen
kristin.moberg.aakre@helse-bergen.no
det gjelder denne informasjonsplikten er mangfoldig.
Varslingsordningen kan være tidkrevende for labora-
toriet da det i mange tilfeller kan være vanskelig både
å finne kontaktinformasjon og få kontakt med rekvi-
rerende lege. Kommunene har også ulike ordninger
for hvem i primærhelsetjenesten som skal følge opp
slike henvendelser og dette kan også medføre betyde-
lig tidsbruk for laboratoriet.
I definisjonen av kritiske laboratorieverdier er
det implisitt at dette er en tilstand som kan medføre
livsfare for pasienten. I Norge vil da i henhold til Hel-
sepersonelloven øyeblikkelig hjelp plikten gjelde for
enhver lege som mottar en slik beskjed. Laboratoriet
som analyserer prøven har imidlertid ingen behand-
lingsplikt, men en varslingsplikt når prøvesvar indi-
kerer at pasienten kan trenge akutt medisinsk hjelp.
Ansvar for å følge opp prøvesvar ligger primært hos
rekvirerende lege. Når rekvirerende lege ikke er til-
gjengelig, er kommunal legevakt legens stedfortreder,
og legevakten har da etter varsling fra laboratoriet
ansvar for å gi pasienten nødvendig oppfølging og
behandling.
Premisser for å bestemme kritiske
laboratorieverdier?
Det er viktig at analyser og grenseverdier som inklu-
deres på listen over kritiske laboratorieverdier er
adekvate og til enhver tid oppdaterte. Dersom lett
patologiske svar varsles kan dette medføre irritasjon i
en travel klinisk hverdag, mens dersom opplagt pato-
logiske svar ikke varsles kan dette medføre alvorlige
konsekvenser for pasientene.
Det kan være ulike meninger og forventninger
mellom rekvirerende lege og laboratorium om defi-
nisjonen av kritiske laboratorieverdier, både med
hensyn på hvilke analyser som skal inngå og hvilke
grenseverdier som skal anvendes. I en kanadisk
Anne-Lise Bjørke-Monsen og Kristin M. Aakre
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...48
Powered by FlippingBook