Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 22, 2010 - page 22

22
| 2 | 2010
Klinisk Biokemi i Norden
European Union of
Medical Specialists
är en professionell
organisation
för
läkare vars främsta
uppgift är utbild-
ningsfrågor. UEMS
har en komplex
struktur. I general-
församlingen som
beslutar om politi-
ken sitter represen-
tanter för de natio-
nella förbunden.
Man arbetar via
olika arbetsgrupper som vidareutbildning och fort-
bildning. Under den beslutande församlingen finns
idag cirka 40 olika sektioner som utgörs av de olika
europeiska specialitetsföreningarna. Sverige bidrar
med en representant i varje sektion vald av respektive
specialitetsförening. Flera sektioner ger s.k.
Board
Exam
. Dessa examina ger ingen legal status i Europa,
men visar på goda teoretiska kunskaper.
Kopplat till UEMS finns EACCME (European
Accreditation Council for Continuing Medical Edu-
cation). Det är ett institut för ackreditering av fort-
bildningsaktiviteter I Europa.
Inom sektionen för Medical Biopathology ryms
följande laboratoriespecialiteter; en generell labora-
toriemedicinsk specialitet, hematologi och transfu-
sionsmedicin, klinisk kemi, immunologi och genetik.
Varje laboratoriespecialitet samlas i en egen division
och diskuterar specialitetsberoende frågeställningar.
Vår sektion innehåller delegater från 21 olika
länder och våra nationella lagar och specialitetsde-
finitioner skiljer sig åt vilket är en utmaning i våra
harmoniseringsförsök. Det viktigaste som pågår just
nu inom vår sektion är att vi förbereder en gemen-
Vad är UEMS?
Lena Norlund
President of the board of UEMS
Laboratoriemedicin Värmland, Karlstad
lena.k.norlund@liv.se
sam europeisk laboratoriekongress (www.lisboncon-
gress2010.org/) tillsammans med EFCC i Lissabon
2010 vars fokus ligger på länken mellan laboratorium
och klinik. Vi håller också på och skriva ”visitation
documents”, för att kunna hjälpa till med bedöm-
ningen av utbildningsplatser för ST-läkare för länder
där sådant inte har hunnit utvecklas än. Kontinuerligt
får vi också kurser och kongresser som vi ska värdera
för ackrediteringspoäng. Delegaterna träffas en gång
per termin.
Följande nordiska delegater finns i vår
sektion:
Karin Magnussen
delegat för immunologi
karin.magnussen@hvh.regionh.dk
Erik Vittinghus
delegat för klinisk kemi
erikvitt@rm.dk
Timo Kouri
delegat klinisk kemi
timo.kouri@ppshp.fi
Ilkka Mononen
delegat klinisk kemi
ilkka.mononen@tyks.fi
Lena Norlund
President of the Board och delegat för
klinisk kemi
lena.k.norlund@liv.se
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...48
Powered by FlippingBook