Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 22, 2010 - page 21

21
| 2 | 2010
Klinisk Biokemi i Norden
typer av tubuli. Även här begränsas användbarheten
av analysformatet enligt min uppfattning.
NGAL i rutindrift
U-NGAL har nyligen introducerats på Architect
plattformen vilket gör att man kan analysera den med
korta svarstider och utan att behöva köra analysen i
batch. Det ger givetvis en helt annan tillgänglighet
än vad vi kan tillhandahålla med mikrotiterbaserade
tester. NGAL har en molekylvikt på ca 25 kDa och
har en globulär struktur (Fig. 1). Den produceras
i granulocyter men också i njurepitelceller. NGAL
uppregleras minst 10 ggr inom två timmar efter
ischemisk njurskada på mus och man har visat att
nivåerna i musurin stiger tre timmar efter cisplatin-
inducerad njurskada. Studier på människa i samband
med bypassoperationer visar att NGAL stiger inom
några timmar efter ingreppet och ökningen inträffar
i regel cirka två dygn före att man observerar krea-
tininökningen.
Under de senaste åren har man visat att U-NGAL
är en mycket snabbare markör på akut njurskada än
kreatinin och kan påvisas redan två timmar efter det
att njurskadan inträffade (Fig. 2). Teoretiskt skulle
det innebära att man i medeltal skulle kunde ställa
diagnosen AKI ett till två dygn tidigare än med hjälp
av dagens kreatininmetoder. Man har visat att NGAL
är en bra biomarkör för ischemisk njurskada efter
bypassoperationer (Mishra et al., 2005). I denna stu-
die visade man att U-NGAL taget två timmar efter
operationen hade en sensitivitet på 1,00 och specifi-
citet på 0,98 för att påvisa akut njurskada. Även i ett
akutmottagningsmaterial har den visat sig ha en hög
sensitivitet och specificitet för att påvisa akut njur-
skada (Nickolas et al., 2008). U-NGAL kan sannolikt
komma både från en direkt skada på njurepitelet men
också från granulocyter som ansamlas i den inflam-
merade njurvävnaden.
En nyligen publicerad meta-analys av ca 20 publi-
cerade studier med NGAL som diagnostisk och
prognostisk markör vid AKI bekräftar att NGAL kan
användas både för diagnostik och prognostik vid AKI
(Haase et al., 2009). Studierna omfattade patienter på
intensivvårdsavdelningar, akutmottagningar och vid
hjärtkirurgi. Studierna visade att både plasma och
urin NGAL var ungefär lika bra för att diagnosticera
AKI. Nivåerna visade också vilka av patienterna som
hade en ökad risk för att dö eller att behöva njur-
transplantation (prognostisk markör).
Beslutsgränserna varierade mellan olika forsk-
ningsanalyser för NGAL vilket sannolikt beror på
varierande kalibreringar. Med kommersiella meto-
der var >150 ng/mL en bra beslutsgräns för att skilja
mellan de patienter som under de närmaste dygnen
skulle drabbas av AKI och de som ej drabbades av
AKI. De olika studierna hade olika beslutsgränser
och innehöll olika patientkohorter men sensitiviteten
i de olika studierna låg i regel över 70% och specifici-
teten var i samma storleksordning.
Av de metoder som kommit fram under de senaste
åren så verkar det som om NGAL är den markör som
verkar mest lämpad för rutindiagnostik av AKI.
Referenser
Bennett M, Dent CL, Ma Q, Dastrala S, Grenier F,
Workman R, Syed H, Ali S, Barasch J, Devarajan
P. Urine NGAL predicts severity of acute kidney
injury after cardiac surgery: a prospective study.
Clin J Am Soc Nephrol 2008;3:665-73.
Haase M, Bellomo R, Devarajan P, Schlattmann
P, Haase-Fielitz A. NGAL Meta-analysis Investi-
gator Group. Accuracy of neutrophil gelatinase-
associated lipocalin (NGAL) in diagnosis and
prognosis in acute kidney injury: a systematic
review and meta-analysis. Am J Kidney Dis
2009;54:1012-24.
Mishra J, Dent C, Tarabishi R, Mitsnefes MM, Ma
Q, Kelly C, Ruff SM, Zahedi K, Shao M, Bean J,
Mori K, Barasch J, Devarajan P. Neutrophil gela-
tinase-associated lipocalin (NGAL) as a biomar-
ker for acute renal injury after cardiac surgery.
Lancet 2005;365:1231-8.
Nickolas TL, O'Rourke MJ, Yang J, Sise ME,
Canetta PA, Barasch N, Buchen C, Khan F, Mori
K, Giglio J, Devarajan P, Barasch J. Sensitivity
and specificity of a single emergency department
measurement of urinary neutrophil gelatinase-
associated lipocalin for diagnosing acute kidney
injury. Ann Intern Med 2008;148:810-9.
Vaidya VS, Ferguson MA, Bonventre JV. Biomar-
kers of acute kidney injury. Annu Rev Pharmacol
Toxicol 2008;48:463-93.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...48
Powered by FlippingBook