Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 22, 2010 - page 19

19
| 2 | 2010
Klinisk Biokemi i Norden
(Fortsætter side 20)
sepsis men man har också uppskattat att 20-30% av
fallen beror på läkemedelsbiverkningar. Många läke-
medel tas upp i njurtubuli där de anrikas. Det gör
att koncentrationen kan vara tio till hundra gånger
högre i njurtubuli än i övriga delar av kroppen. Det
är då inte förvånande att läkemedel som gentamicin,
tobramicin, cytostatika, röntgenkontrastmedel m.m.
kan ge upphov till njurskador.
Tidigare markörer behövs
Med tanke på konsekvenserna av AKI så finns det ett
mycket starkt behov av att få en bättre och tidigare
diagnostik av AKI så att behandlingen kan påbörjas
snabbare och därigenom förhoppningsvis förkorta
vårdtiderna och minska morbiditet och mortalitet.
Teoretiskt borde urinanalyser vara överlägset plas-
maanalyser för diagnostik av njurskador då urinen är
i direkt kontakt med njuren och skadorna bör därför
synas tydligare (och förhoppningsvis tidigare) i uri-
nen än i plasma.
Dagens och morgondagens kandidater
Vi har redan idag tillgång till en del markörer för
AKI, men de används inte så ofta för detta ändamål
vilket talar för att de kanske inte är tillräckligt bra/
snabba för detta syfte. Många laboratorier kör tex
U-albumin, U-protein HC eller β2-mikroglobulin
Teoretiskt skulle vi nog också kunna mäta alkaliskt
Fig 2. U-NGAL och kreatinin stegring efter bypassoperation hos patienter som drabbades av AKI respektive ej drabbades av AKI
(Bennett et al., 2008).
Liljekonvalj (Convallaria majalis). (Foto: Henrik Alfthan).
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...48
Powered by FlippingBook