Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 22, 2010 - page 14

14
| 2 | 2010
Klinisk Biokemi i Norden
(Fortsat fra side 13)
både som singelvaccin och kombinerade Mot hCV,
däremot, har inget immunglobulin eller vaccin ännu
utvecklats
Diagnostik vid behandling mot viral hepatit
Standardbehandling mot hCV består av pegylerat
interferon i kombination med ribavirin och utläk-
ning medför ett avstannande i fibrosprogressionen
Behandlingseffekten beror på virusmängd och geno-
typ hög virusmängden innebär oftare längre behand-
lingstid och sämre utläkning till smittfrihet Genotyp 1
och 4 har den sämsta prediktiva utläkningsfrekvensen
med i genomsnitt 40-50% efter 12 månaders behand-
lingstid Genotyp 2 och 3 läker ut i 80-90 % av fallen
efter 4-6 månaders behandlingstid Behandlingen är
svår och är behäftade med flertalet biverkningar, varav
anemi, leukopeni, nedsatt fysisk och psykisk presta-
tionsförmåga, humörlabilitet, hudtorrhet och klåda
är vanligast immunologiska sjukdomar som tyreoidit
och diabetes mellitus är associerade till behandlingen
Behandlingseffekten kan prognostiseras genom
bestämning av virusmängden med hjälp av PCR-tek-
nik En negativ PCR (<15 iE/ml) vid fjärde behand-
lingsveckan talar för att behandlingen blir lyckosam
efter 16 veckors behandling vid genotyp 2, 24 veckor
vid genotyp 3 och 24 veckor vid genotyp 1 och 4 i
kombination med låg virusmängd samt slutligen 48
veckor vid genotyp 1 och 4 i kombination med hög
virusmängd
leversvikt och levercancer kan undvikas med
behandling mot hBV det främsta behandlingsmålet
är serokonversion till hbsAg-negativitet och anti-hbc/
anti-hbs-positivitet Få patienter uppnår det målet,
men en minskning av virusmängden minskar signi-
fikant risken för komplikationer Behandlingstiden
med nukleos(t)id analoger vid e-positiv hBV-hepatit
är minst ett år eller tills serokonversion från hbeAg
till anti-hbe sker, vilket ofta tar två till flera år Utsätt-
ningsförsök kan göras när virus ej har kunnat detek-
teras med PCR i blod under minst 6-12 månader Vid
e-negativ hBV-hepatit behandlas patienten tills vidare
eller till serokonversion från hbsAg till anti-hbs
inträffar (ovanligt) om inledningen av behandlingen
sker med mycket höga virusnivåer riskeras att selektera
fram resistenta kloner, ledande till terapisvikt Pegyle-
rat interferon är verksamt framför allt mot hBV geno-
typ A och serokonversion kan uppnås i ca 30% av de
behandlade patienterna efter en behandlingstid på 48
veckor Behandlingseffekten mäts vanligen med virus-
nivåer vid var tredje behandlingsmånad om uteblivet
behandlingssvar efter 6 månader utsätts behandlingen
och istället erbjuds nukleos(t)id analog En relativt
nyligen föreslagen behandlingsmarkör, kvanititativt
hbsAg, har i studier visats uttrycka en säker prediktion
av behandlingsresultatet
Referenser:
Curry MP, Chopra S Acute Viral hepatitis Part ii,
Section n Chapter 111 in: Principles and practice
of infectious diseases, 6
th
edition, Mandell Gl,
Bennett JE, dolin R The Curtis Center, Philadel-
phia, Pennsylvania, USA iSBn 0-443-06643-4
2005: 1426-1441
dienstag Jl Chronic Viral hepatitis Part ii, Sec-
tion n Chapter 112 in: Principles and practice of
infectious diseases, 6
th
edition, Mandell Gl, Ben-
nett JE, dolin R The Curtis Center, Philadelphia,
Pennsylvania, USA iSBn 0-443-06643-4 2005:
1441-1464
Thomas dl, Ray SC, lemon SM, hepatitis C Part
iii, Chapter 150 in: Principles and practice of
infectious diseases, 6
th
edition, Mandell Gl, Ben-
nett JE, dolin R The Curtis Center, Philadelphia,
Pennsylvania, USA iSBn 0-443-06643-4 2005:
1441-1464
Koziel MJ, Siddiqi A hepatitis B Virus and hepa-
titis delta Virus Part iii, Chapter 142 in: Princip-
les and practice of infectious diseases, 6
th
edition,
Mandell Gl, Bennett JE, dolin R The Curtis
Center, Philadelphia, Pennsylvania, USA iSBn
0-443-06643-4 2005: 1864-1890
Brunetto MR A new role for an old marker,
hbsAg Journal of hepatology 2010, in press
läkemedelsverkets behandlingsrekommenda-
tioner och bakgrundsdokumentation vid hBV
(information från läkemedelsverket 5:2007)
och hCV (information från läkemedelsverket
6:2008), www lakemedelsverkets se
www smittskyddsinstitutet se
wwwwho int
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...48
Powered by FlippingBook