Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 22, 2010 - page 4

4
| 2 | 2010
Klinisk Biokemi i Norden
(Leder fortsætter side 6)
När man sätter sig ner framför
ett vitt papper och funderar över
vad man skall fylla arket med
så är det lätt att tankarna vand-
rar iväg och man istället för att
skriva börjar fundera över fram-
tiden. Hur kommer laboratorie-
verksamheten se ut om 10 år,
vilka nya analyser kommer att ha
tillkommit och vilka analyser har
börjat analyserats patientnära? Det vore intressant att
ha en kristallkula som gjorde att man kunde se in i
framtiden. Utan en sådan blir det enbart gissningar
och ofta blir de helt fel.
Jag minns t.ex. första gången när en husläkare
ringde och frågade om vi kunde analysera BNP och
jag gick in och sökte i MEDLINE och hittade lite
drygt 10 artiklar varav nästan hälften var djurexperi-
mentella studier. Jag undrade då om den över huvud
taget skulle bli något annat än en forskningsanalys
men jag försökte vara vänlig och säga till personen i
andra ändan att det nog behövdes lite mer dokumen-
tation som visade att metoden hade ett kliniskt värde
innan vi/någon skulle sätta upp metoden och att han
kanske skulle kunna återkomma lite senare (om några
år). När jag lagt på luren så funderade jag över hur
våra distriktsläkare hade fått nys om en analys som
knappt ens var prövad vetenskapligt och mycket min-
dre i rutinsjukvård.
Nu kan jag bara konstatera att den doktorn var
väldigt framsynt och att ökningen av NT-proBNP/
BNP har gått mycket snabbare än vad jag då kunde
föreställa mig. Det är väl bara en tidsfråga innan NT-
proBNP kommer att passera troponin i antal ana-
lyser per år. Den börjar nu också introduceras som
patientnära analys och jag misstänker att vi under
de närmaste åren kommer att få se en snabb ökning
av patientnära analyserande med NT-proBNP/BNP i
primärvården.
Att sia om framtiden
Anders Larsson
Det är en typisk analys som borde vara lämplig
för primärvården. Man har en stor grupp patienter
som har symptom som skulle kunna tyda på hjärt-
svikt (t.ex. bensvullnad eller andfåddhet). Jag har
hört skattningar på att runt 15-20% av patienterna
har symptom som kan misstänkas bero på hjärtsvikt.
I många fall skulle man inte heller behöva ta andra
prover än just NT-proBNP/BNP vilket också ökar
värdet av att ha analysen tillgänglig lokalt. Behöver
man skicka en del av proverna så måste man ändå
bedöma dessa resultat vid ett senare tillfälle och då
troligen också informera patienten. Detta är en akti-
vitet som kräver en del arbetstid och därigenom är
kostnadskrävande. Kan man undvika detta genom
att ha alla svar klara vid besöket så är den kostnads-
besparingen ofta betydligt större än den ökade ana-
lyskostnaden för att utföra analysen patientnära. Det
gör att patientnära analyserande är särskilt intressant
för analyser där man kan få alla analyserna utförda
lokalt.
Vad mer kommer att förändras under den när-
maste tio åren? Jag tror att totalantalet analyser kom-
mer att fortsätta att öka snabbare än inflationen och
ökningen kommer nog ligga på 5-10% per år, dvs mer
än en fördubbling under de närmaste 10 åren. DNA
och patientnära analyser kommer att fortsätta att öka
snabbare än övriga laboratorieområden. Samtidigt
så börjar framförallt DNA från en väldigt låg nivå
så även om antalet analyser ökar snabbare än övrig
laboratorieverksamhet så finns det en klar risk att
DNA analyser fortfarande står för en mycket liten del
av den totala analysvolymen.
Det beror också lite grand på hur man räknar anta-
let analyser. Idag börjar chipbaserade DNA tester bli
vanligare och vanligare (och billigare och billigare).
Det innebär att man sätter fler och fler SNP tester på
samma chip och idag innehåller ett normalt chip ca
50.000 individuella tester som analyseras samtidigt på
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...48
Powered by FlippingBook