Klinisk Biokemi i Norden Nr 2, vol. 22, 2010 - page 34

34
| 2 | 2010
Klinisk Biokemi i Norden
Intraosseös tillgång till blodbanan kan vara
av livsviktig betydelse. Flera svenska lands-
ting rekommenderar också att det skall fin-
nas utrustning och kompetens till att etablera
en intraosseös venväg i varje akutambulans/
prehospitalt akutteam för livsviktig tillförsel
av läkemedel eller vätska där perifer venväg
ej går att etablera. Utrustningen har också
införts i akutväskor på flera sjukhus.
Åsikterna om hur pass väl analysresultat från intraos-
seös provtagning överensstämmer med venös prov-
tagning verkar variera. Det finns dock en del stu-
dier på barn och djur som tyder på att hemoglobin,
natrium, kalium, klorider, glukos och blodgruppering
stämmer relativt bra, medan det är betydande skillna-
der vad beträffar vita och trombocyter.
Indikationer
Intraosseösa injektioner/infusioner används främst
då det är ett akut behovet av att tillföra läkemedel
och vätska och man misslyckas med att skapa en fri
venväg: Man kan då förbättra oddsen för patienten
Intraosseös provtagning
Anders Larsson, Klinisk Kemi och Farmakologi, Uppsala
att överleva, genom att etablera en intraosseös infart.
Några tillfällen då intraosseösa infarter rekommen-
deras är t.ex. om man inte får in någon venflon (> 2
försök) men måste ge läkemedel och/eller vätska vid
hjärtstillestånd eller vid cirkulationskollaps ex vis vid
hypovolemi (trauma), anafylaxi, hypoxi etc.
Metod
Enkelt kan man beskriva tillvägagångssätt som
att man först tar bort kläder som ev täcker adek-
vat område, bestämmer infartsställe och nålstor-
lek (anpassa för barn eller vuxen). Sedan gör man
en noggrann desinfektion och borrar med lätt
tryck in den intraosseösa nålen varefter man tar ur
mandrängen. Sedan ansluts ett anslutningsaggregat
alt trevägskransanslutning fyllda med NaCl. 10 mL
NaCl injiceras varefter infarten är klar att användas.
Intravenös infusion ges under övertryck med hjälp av
övertrycksmanschett (300 mmHg) medan läkemedel
ges som i.v. injektion gärna följt av 10 ml NaCl efter
varje läkemedelsinjektion. Proximala tibia är första-
handsområde för både vuxna och barn (Figur 1). För
vuxna som är fastklämda så benen inte kan nås får
distala radius användas.
TV sprider budskapet
Om det är någon som funderar över hur intraosseös
provtagning går till praktiskt så rekommenderas att
titta på någon av de amerikanska sjukhusserierna
som visar livet på akutmottagningarna. Där är det
vanligt med denna typ av provtagning och en skö-
terska på vår akutmottagning sade att det i de här
serierna var nästan vanligare med denna typ av prov-
tagning än konventionell venprovtagning. Det spri-
der ju budskapet till tittarna att detta är en enkel och
vanlig provtagningsmetod och vi kan väl misstänka
att det är en hel del sjukvårdspersonal som ser dessa
program.
Figur 1. Intraosseös nål i tibia.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...48
Powered by FlippingBook