Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 16, 2004 - page 11

11
| 1 | 2004
Klinisk Biokemi i Norden
Introduksjon
Koagulasjonslaboratoriet på Akershus Universi-
tetssykehus, avdeling for klinisk kjemi og nukle-
ærmedisin, utfører ca. 50 000 koagulasjonsanalyser
pr. år. Laboratoriet har fokus på både kostnadsef-
fektiv drift og nødvendig analysekvalitet. Vi har
derfor jobbet med å finne egnede kontrollregler for
analysene som utføres på koagulasjonsinstrumentet
STA Compact i vårt laboratorium. Som verktøy har
vi benyttet QC- Validator, et Windows basert PC
program, som er utviklet for å sette sammen styrke-
diagrammer og critical error graphs (1). Programmet
velger ut statistiske kontrollregler og antall kon-
trollmålinger som sikrer den nødvendige kvaliteten
ved kriterier som tillatt totalfeil eller ved medisin-
ske beslutningsgrenser. Informasjon om analysens
variasjonskoeffisient, bias, forventet antall feil,
tillatt totalfeil samt N legges inn i programmet.
Dette resulterer i kart med forslag til kontrollregler.
Metode
Vi startet med å analysere kontroller på de aktuelle
parametrene to ganger pr. døgn med konsentrasjon
i to nivåer. Kontrollen ble behandlet og analysert
som en vanlig prøve. I det normale nivået analy-
serte vi egenprodusert normalplasma på parame-
trene INR, fibrinogen, cephotest og antitrombin.
Normalplasma er det beste kontrollmaterialet vi har
funnet. I ÷70°C er det stabilt over lang tid, det har
riktig matrix og er billig. I patologisk nivå analyser-
te vi kommersiell, frysetørret kontroll. D-dimer ble
analysert med kommersiell, frysetørret STA-liatest
D-di kontroll, patologisk og normal. Vi analyserte
forskjellige lot på kontrollene og beregnet en mid-
delverdi VK. Analyseringen ble utført av forskjellige
bioingeniører fra dag til dag. Ideelt sett bør man
samle inn data i et halvt til ett år. Vi fikk med ca.
n = 200 for hver analyse. Etter at alt tallmaterialet
var samlet inn, brukte vi excel regneark og beregnet
Etablering av kontrollregler for koagulasjonsanalyser
analysert på STA Compact
Anita Tendø Dagre og Heidi Eilertsen, Avdeling for klinisk kjemi og nukleærmedisin,
Akershus Universitetssykehus, Anita.dagre@ahus.no, Heidi.eilertsen@ahus.no
Parameter
Nivå: normalt
patologisk
VK
Analytisk %
VKw %
INR
0,96
3
3,3
3,7
4
10
CEPHOTEST
29 sek
43 sek
2,7
2,7
2,7
FIBRINOGEN 3,2 g/L
1,2 g/L
3,8
6,2
10,7
ANTITROMBIN 110 %
43 %
4,2
8
5,2
D-DIMER
0,25 mg/L
2,4 mg/L
12
3,7
Tabell 1. Analytisk variasjonskoeffisient og biologisk variasjonskoeffisient innen personen.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...36
Powered by FlippingBook