Klinisk Biokemi i Norden Nr 1, vol. 16, 2004 - page 7

7
| 1 | 2004
Klinisk Biokemi i Norden
Nytt från NFKK
Nordiska projekt på gång
Det nordiska samarbetet fort-
skrider med god fart och på flera
fronter. Det är glädjande. Klinisk
Biokemi i Norden uppvisar
friska journalistiska livstecken
och är, trots det elektroniska
tidevarvets alla moderniteter, en
viktig kanal mellan oss nordiska
kliniska kemister. Utnyttja den gärna för att presen-
tera dina erfarenheter, i stort och i smått.
NORIP
Konkret har det nordiska referensintervallsprojektet
NORIP givit många kontakter och samordningsvin-
ster. Norge har haft initiativet, med Pål Rustad som
projektledare, och det är nu snart ett år sedan IFCC-
enzymmetoder infördes där, med nya referensintervall
som konsekvens. Det har gått bra. Nu tar norska kol-
legor ett nytt steg genom att införa även de andra
referensintervallen som finns med i projektet. En arti-
kel till de norska läkarnas tidskrift är accepterad och
lokalt arbete är på gång. Förändringarna i denna fas är
betydligt mindre än när det gällde de drastiska föränd-
ringarna av referensintervall för t ex ALP och LD.
Danmark rekommenderade övergång på enzymfront-
en i december förra året. Enligt uppgift planerar Finland
en övergång i vår och Island till hösten. I Sverige sker
förändringen region för region. Det innebär att t ex
Stockholm, Skåne och göteborgsregionen har samlat
sig till gemensamma förändringar. Vissa planerar att
ha enzymerna först och vänta med resten, medan andra
lab tar hela NORIP på en gång. En artikel om NORIP
kommer i Läkartidningen kommer i mars. SFKK och
EQUALIS har också lagt ut en handledning för hur man
kan göra på sina respektive hemsidor.
En nulägesrapport väntas på NFKKs symposium
om NORIP vid Nordiska kongressen i april. Se
www.nfkk2004.org för detaljerna.
Vetenskaplig dokumentation kommer
NORIP har genererat mycket data som bearbetats
till olika manuskript. Dessa kommer förhoppnings-
vis att publiceras i SJCLI. Det är viktigt att det finns
en vetenskapligt god dokumentation att ha som bas
inför framtiden.
NORIP för barn?
Flera frågor har aktualiserats i samband med NORIP. En
uppenbar fråga är barnens referensintervall. Det finns
förslag på ett samnordiska projekt, som dock inte skall
ha samma ambitionsnivå när det gäller provinsamling,
och frågan tas upp på NFKKs styrelsemöte som hålls i
samband med Nordiska kongressen i april.
NOBIDA
Tyvärr har inte intresset för att nyttja den nya
biobanken NOBIDA (Nordiska Biobanken och
Databasen) varit stort. Kanske är informationen
dålig. Mer finns att läsa på NORIPs hemsida
www.furst.no/norip eller kan får från projektledaren
Pål Rustad direkt. Det är varken komplicerat eller
dyrt att använda referensmaterialet.
NORDFOND lever
Nordfond har genom åren stött många nordiska
projekt, senast bl a en databas för läkemedel vid
porfyri, ett interferensprojekt och en nordisk littera-
turövervakning av evidensgrunden för biokemiska
analysers kliniska användning. Rapporter skall
publiceras i Klinisk Biokemi i Norden.
Nu är det dags att söka medel igen. Totalt delas
100 000 danska kronor ut. Senast 1 juli skall
ansökan vara mig till handa. Mer information finns
på NFKKs hemsida (http://nc.ibk.liu.se/nfkk/).
Carl-Beril Laurells resestipendium
Ett resestipendium på cirka 35 000 svenska kronor
finns att söka för yngre forskare som önskar besöka
annat laboratorium utannonseras nu och handlin-
garna skall vara mig tillhanda senast 1 april 2004.
Priset delas ut i samband med Nordiska kongressen
i april. Mer information finns på NFKKs hemsida
(http://nc.ibk.liu.se/nfkk/).
(Fortsætter side 8.)
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...36
Powered by FlippingBook